อุปสรรคที่ทำให้ KM ไม่สำเร็จ

สิ่งที่ทำให้ KM ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร น่าจะมีสาเหตุมาจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้

- องค์กรไม่มีความต้องการ แรงจูงใจ หรือแรงกระตุ้น หรือเห็นประโยชน์ของการทำ KM เพียงพอ

- ไม่ได้มีการกำหนดองค์ความรู้ขององค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายและการปฏิบัติงานขององค์กร และไม่ได้เชื่อมโยงไปยังเป้าหมายขององค์กร

- ผู้นำระดับสูงในองค์กรไม่เข้าใจ และไม่ได้ให้การสนับสนุน

- ไม่มีค่านิยม และการปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้

- ไม่มีการวัดผลการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงได้

- ไม่มีระบบที่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เช่น การให้รางวัลทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Managementความเห็น (0)