ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการทำ KM

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรนั้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จอยู่ที่คนที่มีความรู้ความสามารถ การสื่อสาร และการปฏิสัมพันธ์กัน มีหลายองค์กรที่มุ่งเน้นการจัดการความรู้ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสร้างฐานความรู้ ซึ่งหลายครั้ง ความล้มเหลวได้เกิดขึ้นเนื่องจากมุ่งเน้นที่กระบวนการ สิ่งอำนวยความสะดวก มากกว่ามุ่งเน้นความสำคัญมาที่ "คน"

นอกจากนี้แล้ว ยังมีคำกล่าวไว้อีกว่า "การดำเนินการจัดการให้กระบวนการจัดการองค์ความรู้ ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กรนั้น องค์กรใดที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำสูงสุดในองค์กร โอกาสที่องค์กรนั้นๆ จะประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้สูงมาก" ซึ่งถ้าองค์กรนั้นมีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานสูง ทั้งในเรื่องของกระบวนการจัดการองค์ความรู้ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสามารถนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเกิดวัฒนธรรมในการสร้างรวมถึงการแบ่งปันความรู้ให้เกิดขึ้นแล้ว โอกาสที่จะประสบความสำเร็จย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Managementความเห็น (0)