สาเหตุที่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ใช้ไม่ได้ ผล

สาเหตุที่การเผยแพร่องค์ความรู้ไม่มีประสิทธิภาพในองค์กรเพราะเกิดจากการแข่งขัน หรือแก่งแย่งตำแหน่งในองค์กร
ในหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาในส่วนของการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ล่าช้า ไม่สามารถส่งผ่าน
องค์ความรู้ให้เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร ถ้ามามองในงานของผมซึ่งมีอาชีพค้าขาย จึงเป็นการแยกที่จะเผยแพร่เคล็ดลับ
หรือองค์ความรู้ให้กับคนภายนอก นอกจากพ่อแม่จะถ่ายถอดให้ลูกหลานหรือระหว่างพี่น้องด้วยกันเอง แต่ถ้าเป็นคนอื่นก็จะมองในแง่ของการเป็นคู่แข่งทางการค้าที่ไม่สามารถจะบอกข้อมูลในการทำการค้าให้ได้ เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน knowledge management PSUความเห็น (0)