ปัญหาในการแบ่งปันความรู้กันภายในองค์กรที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ คือการที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง อาทิเช่น กรณีของฝ่ายขายที่ไม่ยอมแนะนำวิธีการขายแก่พนักงานขายคนอื่น

             ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหา

               - ผลประโยชน์ที่ได้รับต่างกัน

               - การที่หน่วยงานไม่ได้มีการบอกถึงเป้าหมายโดยรวมของหน่วยงานให้แก่พนักงานทราบอย่างเข้าใจ

               - การได้มาซึ่งเทคนิคและวิธีการนั้นต้องใช้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายสูง

            แนวทางแก้ไข

                 ทางบริษัทจะต้องมีการทำความเข้าใจในเรื่องผลตอบแทนและการแบ่งปันความรู้แก่พนักงานเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทหรือองค์กรนั้น ควรเน้นที่ภาพรวมของหน่วยงานมากกว่าตนเองหรือมีผลตอบแทนด้านสวัสดิการนอกจากตัวเงิน

            ปัญหาลำดับที่ 2 คือ ขาดการประสานงานกันในการทำงาน ทำให้การทำงานล่าช้าและการทำงานร่วมกัน ระดมความรู้ความสามารถในการทำงานร่วมกันนั้น เป็นส่วนช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาความรู้ของตนเองได้มากขึ้น

             สาเหตุ

               - ไม่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน

               - ไม่มีการประชุมหรือทำความเข้าใจว่าหน้าที่งานนั้นจะต้องมีการร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานใดบ้าง

               -  ต่างฝ่ายต่างทำงานเพื่อประโยชน์ของแต่ละฝ่าย

             แนวทางแก้ไข

               -  มีการแบ่งปันกันอย่างชัดเจน โดยมีการนัดประชุมโดยรวมของหัวหน้าฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการทำงาน

               -  มีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในหน่วยงาน

             และปัญหาที่สำคัญอีกปัญหา คือ การที่พนักงานในหน่วยงานนั้นมีความคิดเสมอว่าตนเองเก่งและไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน เป็นผลให้ไม่เกิดการพัฒนาความรู้ หรือแบ่งปันความรู้ระหว่างพนักงานด้วยกัน และจะทำให้พนักงานไม่รู้ในสิ่งอื่นนอกเหนือจากความรู้นั้นเลย

              สาเหตุ

               -  ทางหน่วยงานไม่จัดการทำงานให้เป็นระบบเป็นทีมงาน โดยระบุงานไว้กับพนักงานเพียง 1 - 2 คนเท่านั้น

               -  ให้ความสำคัญกับพนักงานไม่เท่ากันในการทำงาน

               -  การที่หน่วยงานปล่อยให้พนักงานบางคนสามารถตัดสินใจได้เองทุกขั้นตอน หรือให้อำนาจเบ็ตเสร็จที่ใครคนหนึ่งเพียงคนเดียว

              แนวทางการแก้ไข

               -  ระบุหน้าที่งานอย่างชัดเจน

               -  ทำให้พนักงานทุกคนมีความเท่าเทียมกันในด้านหน้าที่การงาน

               -  จัดให้มีการค้านอำนาจการทำงานซึ่งกันและกัน