อุปสรรคในการถ่ายทอด tacit knowledge

อุปสรรคในการถ่ายทอด tacit knowledge ในองกรของผมสามารถแบ่งได้ดังนี้(ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากพวกช่าง)

- การปิดบังความรู้ของผู้มีประสบการณ์ทำให้ผู้รับการถ่ายทอดไม่ได้ความรู้ได้เต็มความสามารถ นับเป็นอุปสรรคหลักในองค์กรผม บุคลากรที่มีประสบการณ์พยายามเก็บความรู้ไว้ต่อรองกับนายจ้าง และยังคงเป็นความสำคํญขององค์กร

- บุคลากรที่ไม่มีการศึกษาทำให้ไม่ยอมรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ องค์กรผมใช้ช่างซึ่งอาศัยความรู้ความชำนาญมากกว่าความรู้ทางวิชาการ ทำให้ไม่ยอมรับและไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ

- พนักงานบางคนเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป ทำให้ไม่เปิดใจที่จะยอมรับฟังและรับฟังการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ ยึดถือมั่นว่าตัวเองเก่ง ไม่รับฟังความเห็นผู้อื่น นับเป็นอีกอุปสรรคหนึ่งในหน่วยงานผม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  การจัดการองค์ความรู้คืออะไร?(What is KM?)ความเห็น (0)