เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ของการใช้  Knowledge Transfer นั้นอยู่ที่ตัวบุคคล ดังนั้นเราต้องแก้ไขที่ตัวบุคคลก่อน  ด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวบุคคล  โดยอธิบายถึงประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการใช้ KM

       จัดอบรมเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการถ่ายทอดของผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้