เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี

เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี (เด็กปฐมวัย) เป็นช่วงอายุที่มีอัตราของการพัฒนาการสูง ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกต้องตามหลักจิตวิทยา และหลักวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เด็กก็จะพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ จากทฤษฎี องค์ความรู้ เรื่องพัฒนาการเด็ก และการพัฒนาของสมอง รวมทั้งงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย สรุปได้ ว่าช่วงเวลาที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในการพัฒนาสมองคือในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต เด็กที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนาอย่างถูกต้องในช่วงเวลานี้เมื่อพ้นวัยนี้แล้วโอกาสทองเช่นนี้จะไม่หวนกลับมาอีก

          ด้วยเหตุนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้เลี้ยงดูเด็กต้องมี ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงวัย 0-5 ปี ต้องสามารถเลี้ยงดู จัดประสบการณ์พัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ

          ปัจจุบันหลายหน่วยงานที่จัดบริการสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี) แต่ก็ยังไม่สามารถจัดบริการได้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการประเมินพบว่าสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้ง การอนุบาลศึกษาในโรงเรียนยังต้องปรับปรุงคุณภาพทั้งในด้านการบริหารจัดการ วิธีการเลี้ยงดูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ขาดการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและไม่มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่ เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชา

          สภาวการณ์ในเรื่องเด็กปฐมวัยและครอบครัวในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤต จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเร่งด่วน เริ่มตั้งแต่การให้การศึกษาสำหรับคู่สมรสใหม่ ผู้เตรียมตัวเป็นพ่อแม่ หิ้งตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาการเป็นพ่อแม่ที่ดี มีคุณภาพ อันจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาเด็กในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ต้องมีการกำหนดคุณภาพมาตรฐานของสถานรับเลี้ยงเด็ก (อายุต่ำกว่า 3 ปี) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี ) เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมนาปฐมวัยความเห็น (5)

IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
เราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาเด็กในด้านต่างของเด็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีเพราะช่วงเวลาที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในการพัฒนาสมองคือในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต เด็กที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนาอย่างถูกต้องในช่วงเวลานี้เมื่อพ้นวัยนี้แล้วโอกาสทองเช่นนี้จะไม่หวนกลับมาอีก
wanarat
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
เราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาเด็กในด้านต่างของเด็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีเพราะช่วงเวลาที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในการพัฒนาสมองคือในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต เด็กที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนาอย่างถูกต้องในช่วงเวลานี้เมื่อพ้นวัยนี้แล้วโอกาสทองเช่นนี้จะไม่หวนกลับมาอีก
sureerat
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีจะมีการเรียนรู้ที่รวดเร็วเราจึงจำเป็นที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีก็จะสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในอนาคต
mattanut
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 

 

ช่วงนี้เด็กเป็นช่วงกำลังจำเราควรส่งเสริมพัฒนาให้เด็ก

ปาริชาติ
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
   สภาวการณ์ในเรื่องเด็กปฐมวัยและครอบครัวในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤต จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเร่งด่วน  เพราะเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี (เด็กปฐมวัย) เป็นช่วงอายุที่มีอัตราของการพัฒนาการสูงค่ะ