พัฒนาการ

การอบรมปลูกฝังด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาในทุกด้าน
การจัดกระบวนการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย มีความสำคัญต่อชีวิตเด็กเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวัยที่สิ่งแวดล้อมรอบตัว และผู้คนรอบข้างล้วนแล้วแต่มีผลให้เกิดการเรียนรู้ที่จะนำสู่การเกิดการพัฒนาที่เป็นรากฐานของบุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตของสมองที่มีผลต่อสติปัญญา ความรู้สึกนึกคิด ทักษะชีวิต และความสามารถ เพราะเด็กช่วงปฐมวัย 0 - 6 ปี เป็นช่วงที่ระบบประสาท และสมองเจริญเติบโต ในอัตราที่สูงสุดถึงกว่าร้อยละ 80 ของวัยผู้ใหญ่ การอบรมปลูกฝังด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม และเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำ เพราะการรับรู้ และการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะหยั่งรากฝังติดตัวเด็กตลอดไปชั่วชีวิต ดังนั้นการบ่มเพาะให้เด็กเป็นคนดี และมีความสุขได้ จึงขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยเป็นสำคัญ

          โดยพื้นฐานแล้วเด็กมีพัฒนาการมาตั้งแต่เกิด ดังจะเห็นได้ว่าเด็กมีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้วยตนเองตั้งแต่ลืมตาดูโลก เด็กมีการปรับตัวและเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตรอบตัว ดังจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีพัฒนาการโดยรวมคล้ายกันที่ไม่สามารถแยกแยะพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งออกมาอย่างเฉพาะโดยไม่สัมพันธ์กันได้ นั่นหมายถึง พัฒนาการ แต่ละด้านของเด็กเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ในแต่ละช่วงอายุของการเจริญเติบโต นั่นคือ พัฒนาการของเด็กนั้นมิใช่สภาวะทางร่างกายเจริญเติบโตถึงจุดหนึ่งแล้ว สภาวะทางสมองจึงจะเจริญเติบโตต่อ หากแต่เด็กจะเกิดการพัฒนา และเจริญเติบโตในแต่ละด้านไปพร้อม ๆ กัน และที่สำคัญคือ พัฒนาการจะเกิดขึ้นในสภาวะเงื่อนไขของเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัย ถ้าผู้ใหญ่รอบตัว หรือผู้คนรอบข้างมีความเข้าใจ และตระหนักรู้แล้วจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กก็ย่อมจะมีผลดีต่อการสร้างรากฐานของการพัฒนาในแต่ละด้านของเด็กให้มั่นคงต่อการก้าวย่างเข้าขวบปีต่อไป และส่งผลต่อการมีพื้นฐานชีวิตที่ดีของเด็กในอนาคต

          การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางและอีกทางเลือกหนึ่งของสังคมในการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ ในบรรยากาศการ "เรียน ๆ เล่น ๆ" ที่มีกระบวนการที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก และที่สำคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ผ่าน "การเล่น" เป็นกระบวนการการพัฒนาเด็กที่ยิ่งใหญ่ และแยบยล เพราะ "การเล่น" ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งการพัฒนาทางกาย ทางใจ ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคมของเด็ก อันจะนำไปสู่การสร้างวินัย และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการรู้เขารู้เรา มีการแบ่งปันพร้อมที่จะเสียสละ และให้อภัย ในฐานะของทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jureerutrungtaveewatความเห็น (19)

จุรีรัตน์
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 
ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับบทความนี้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านการเรียนปนเล่นทำได้เด็กได้มีการพัฒนาครบทุกด้าน
วรรณา
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 
การเรียนปนเล่นจะทำให้เด็กได้พัฒนาการครบทุกด้าน
จันทณา
IP: xxx.170.161.246
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับจุรีรัตน์
นรีรัตน์
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
เห็นว่าในการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นเราควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความต้องการของเด็ก การจัดกระบวนการการสอนโดยผ่านการเล่นจะสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กได้ดเป็นอย่างดี
wanarat
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
        พัฒนาการเด็กเกิดจากปัจจัยที่สำคัญหลายประการ  การเล่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พัฒนาการของเด็กมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา เด็กจะได้รับการพัฒนาผ่านการเล่น และยังช่วยปลูกฝั่งสิ่งดีๆให้กับเด็กได้อีกด้วย 
ยุพาพร
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 
การเล่นก็สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ และทำให้เด็กพัฒนาการครบทุกด้าน ไม่เพียงแค่นั้นเราควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมด้วยเพื่อให้เด็กได้ เก่ง ดี มีสุข
วรวรรณ
IP: xxx.113.32.7
เขียนเมื่อ 
พัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งวิธีที่จะให้เด็กได้พัฒนาอย่างดีที่สุดคือการเล่นปนเล่น
วรวรรณ
IP: xxx.113.32.7
เขียนเมื่อ 
พัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งวิธีที่จะให้เด็กได้พัฒนาอย่างดีที่สุดคือการเล่นปนเล่น
รติรัตน์
IP: xxx.170.161.246
เขียนเมื่อ 

พัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การที่ให้เด็กเล่นปนเรียนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเด็กได้เรียนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เด็กรู้สึกเครียดการเล่นก็ทำให้เด็กได้รับพัฒนาการครบทั้ง4ด้าน

mattanut
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 

พัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญการที่ครูหรือพ่อแม่เร่งรัดให้ลูกเรียนมากเกินไปก็จะทำให้เด็กรู้สึกเครียด แต่ถ้าเราจัดการเรียนให้เด็กเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยเด็กก็จะไม่เครียด

วรวรรณ ศิริยุทธ์
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 
พัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งวิธีที่จะให้เด็กได้พัฒนาอย่างดีที่สุดคือการเรียนปนเล่น
ณัฐฐา
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็ก  ในการจัดนั้นต้องจัดให้เหมาะสมกับเด็กและสามารถยืดหยุ่นได้  เพราะกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ไปเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กได้เป็นอย่างมาก
พนิดา001
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 

จากบทความข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าเด็กต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับการเล่นเพื่อพัฒนาการที่ครบทั้ง4 ด้านของเด็ก

เพ็ญพร
IP: xxx.144.160.244
เขียนเมื่อ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยดังนั้นนอกจากจะพัฒนาทั้ง 4 ด้านแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมด้วย
wichada
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับบทความนี้  การที่จะทำให้เด็กเติบโตเป็นคนดีได้  นอกจากจะมีอีคิว  ไอคิวที่ดีแล้ว  คุณธรรม  จริยธรรม ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี
chulaporn
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับบทความนี้  การปลูกผังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้แก่เด็กทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นคนดี
sureerat
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับบทความที่กล่าวมาข้างต้นพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านอย่างครบถ้วนและจะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วยเด็กจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ชลิดา
IP: xxx.152.5.6
เขียนเมื่อ 

เด็กในช่วงปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ฉะนั้นบุคคลรอบข้างควรศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเพื่อเป็นแนวทางที่ดีในการเลี้ยงดูเด็กที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติต่อไป

 

ปาริชาติ
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
การเล่น  ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งการพัฒนาทางกาย ทางใจ ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคมของเด็ก อันจะนำไปสู่การสร้างวินัย และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการรู้เขารู้เรา มีการแบ่งปันพร้อมที่จะเสียสละ และให้อภัย ในฐานะของทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีเห็นด้วยค่ะ