GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การประเมินคุณภาพภายนอก

การประเมินคุณภาพ
การสัมมนาวิชาการของการประเมินคุณภาพภายนอก
โดย  สมศ.  ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2548
ณ อิมแพค  เมืองทองธานี

ได้ไปเข้าร่วมประชุม เพราะต้องการเรียนรู้เพื่อนำมาปรับการทำมาตรฐานการฝึกอบรม หรือการพัฒนาของงานที่รับผิดชอบ  สรุปได้ดังนี้

                การทำงานในปัจจุบัน  โดยเฉพาะ  หน่วยงานที่มีภารกิจในการผลิตและพัฒนา  ต้องคำนึงถึงมาตรฐานชาติในข้อ  การพัฒนาองค์กรสู่  องค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

                การประกันคุณภาพ  เป็นงานที่ทุกหน่วยงานต้องคำนึงและยึดถือปฏิบัติ เพื่อการทำงานคุณภาพ  ไม่ว่าจะถูกประเมินอย่างไร   ด้วยระบบใด  หรือใช้หน่วยใดมาประเมิน  ก็จะไม่ทำให้เกิดความยุงยากในการทำ  การหาข้อมูลการจัดเก็บ  การเผยแพร่  อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จนเป็นนิสัยที่สร้างสรรค์งาน

                การเชื่อมโยงการประเมินมาตรฐาน หรือการประเมินคุณภาพ  สู่องค์กร วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข    การนำมาตรฐาน 3 ส่วน  คือ   ผู้บริหาร    วิทยากร    และผู้เข้ารับการพัฒนา   วิธีการประเมินแบบ   ไตรแองกูเลชั่น ( สังเกต  สัมภาษณ์  เอกสาร )  และระดับของการแสดงความคิดเห็น  มาปรับใช้  ซึ่งในรายละเอียดคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาต่อไป  เหล่านี้จะนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนา   การประเมินผล 

 และความเข้มแข็งของหน่วยงานในอนาคตที่สามารถตอบได้ว่า  ทำอะไร  ได้อะไร และทำอย่างไร   ตอบมิติการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้หรือไม่

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อแลกเปลี่ยน ยินดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 11370
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)