มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญ นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ท่านที่สนใจเข้า

 " ชม ผลงานวิจัย ผลงานนวตกรรมและสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ

   เชียร์ โต้วาที ประกวดดนตรีไทย

   ช็อบ สินค้า OTOP และ สินค้า IT ฯลฯ"

เชิญ เยี่ยมชมคณะวิชาต่างๆ "โปรดติดต่อนัดหมายเวลาล่วงหน้าที่ คุณ เดือนเพ็ญ ชิวพิมาย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้หมายเลข ๐๔๓-๓๔๘๙๘๓ ต่อ ๑๑๙" เพื่อขอเข้าเยี่ยมชมคณะวิชาต่างๆที่สนใจ และ ต้องการทราบรายละเอียดเพื่อตัดสินใจเข้า "ศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

JJ