ส่งงาน KV, CC

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สมาชิกกลุ่ม และวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

          ชื่อกลุ่ม     เสบียงสัตว์

1. นายชิต                   ยุทธวรวิทย์        ประธานกลุ่ม
2. นางสาวศุภวันจักรี     พลมีศักดิ์          เลขาฯ
3. นางฉวีวรรณ           เปี่ยมปุก            ผู้ช่วยเลขาฯ
4. นายพรศักดิ์            วรวัฒน์              กรรมการ
5.นายเมธี                  ษรจันทร์ศรี         กรรมการ
6.นางพิชยา                ษรจันทร์ศรี         กรรมการ
7.นางปรียา                หญีตน้อย           กรรมการ

Knowledge   vision ; KV

            การให้ความรู้และแนะนำเกษตรกรในพื้นที่รู้จักใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่า เช่น พื้นที่ใต้สวนปาล์ม สวนมะพร้าว หรือสวนผลไม้ เพื่อปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ เพื่อการจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนให้ความรู้ด้านการขุนโคนมเพศผู้เพื่อการผลิตเนื้อโคทดแทน เพื่อการสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่น

Core Competencies ; cc

ด้านบริหารองค์กร

1.      แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานออกเป็นกลุ่ม/ฝ่าย
2.      เพื่อให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถช่วยเหลืองานแก่บุคคลอื่นได้
3.      เพื่อสร้างบุคคลากรในหน่วยงานมีความมั่นคงทางจิตใจและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการให้บริการที่ดี

ด้านบริการประชาชน

-          เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าจากสวนมะพร้าว สวนปาล์ม สวนยางพารา หรือสวนผลไม้ เพื่อปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์
-          เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิต การจัดการในการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์เพื่อการจำหน่าย  ตลอดจนให้รู้จักด้านตลาดการซื้อขายกันระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และกลุ่ม ผู้ปลูกหญ้า
-          เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ทั้งเป็นรายได้หลักและรายได้เสริมจากการปลูกหญ้าจำหน่าย
-          ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการนำโคนมเพศผู้มาเลี้ยงเพื่อการผลิตเนื้อทดแทนซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Forageความเห็น (0)