สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

          ชื่อกลุ่ม     เสบียงสัตว์

1. นายชิต                   ยุทธวรวิทย์        ประธานกลุ่ม
2. นางสาวศุภวันจักรี     พลมีศักดิ์          เลขาฯ
3. นางฉวีวรรณ           เปี่ยมปุก            ผู้ช่วยเลขาฯ
4. นายพรศักดิ์            วรวัฒน์              กรรมการ
5.นายเมธี                  ษรจันทร์ศรี         กรรมการ
6.นางพิชยา                ษรจันทร์ศรี         กรรมการ
7.นางปรียา                หญีตน้อย           กรรมการ

Knowledge   vision ; KV

            การให้ความรู้และแนะนำเกษตรกรในพื้นที่รู้จักใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่า เช่น พื้นที่ใต้สวนปาล์ม สวนมะพร้าว หรือสวนผลไม้ เพื่อปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ เพื่อการจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนให้ความรู้ด้านการขุนโคนมเพศผู้เพื่อการผลิตเนื้อโคทดแทน เพื่อการสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่น

Core Competencies ; cc

ด้านบริหารองค์กร

1.      แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานออกเป็นกลุ่ม/ฝ่าย
2.      เพื่อให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถช่วยเหลืองานแก่บุคคลอื่นได้
3.      เพื่อสร้างบุคคลากรในหน่วยงานมีความมั่นคงทางจิตใจและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการให้บริการที่ดี

ด้านบริการประชาชน

-          เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าจากสวนมะพร้าว สวนปาล์ม สวนยางพารา หรือสวนผลไม้ เพื่อปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์
-          เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิต การจัดการในการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์เพื่อการจำหน่าย  ตลอดจนให้รู้จักด้านตลาดการซื้อขายกันระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และกลุ่ม ผู้ปลูกหญ้า
-          เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ทั้งเป็นรายได้หลักและรายได้เสริมจากการปลูกหญ้าจำหน่าย
-          ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการนำโคนมเพศผู้มาเลี้ยงเพื่อการผลิตเนื้อทดแทนซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น