วันที่ 18 มกราคม นี้  จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากร และสำนักงานอำนวยการฯ (ส.อมก.) จะเป็นฝ่ายเลขานุการและจัดเตรียมประเด็นต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยการนำของท่านอธิการบดี ในการนี้ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและส.อมก. จึงกำหนดจัดประชุมนอกรอบเพื่อจัดเตรียมประเด็นต่างๆ ในวันที่ 10 มกราคม 2549 ศกนี้  สาระสำคัญประกอบด้วย

(1) การรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมา

(2) การจัดเตรียมประเด็น/เส้นทาง/Value Chain ของมหาวิทยาลัยวิจัย

(3) Strategy Map และ แผนงานโครงการหลัก

(4) การดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไป

ผลการประชุมจะแจ้งให้ชุมชนชาว มข.ทราบในรายละเอียดต่อไป