สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน  หวังว่าปี 2549 นี้ พวกเราจะได้ทุ่มเท ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสำเร็จขององค์กรในอนาคตเกิดจากสมาชิกทุกคนที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ได้ดีที่สุด  วันที่ 4-6 มกราคม 2549 ทีมงานยุทธศาสตร์จะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ CEO Retreat II ที่โรงแรมปริ๊นพาเลซ และทำเนียบรัฐบาล  ซึ่งมข. รับผิดชอบใน 5 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการเป็น Modulator สำหรับวันที่ 7 มกราคม คงจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมการจัดการความรู้ที่ มมส. ครับ