Value Chain เกษตรอินทรีย์ ฉบับมข.

ข้าวหอมมะลิ เกษตรอินทรีย์

ในวันที่ 4-6 มกราคมนี้ จะมีการประชุมเพื่อปรับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่โรงแรมปริ๊นพาเลซและทำเนียบรัฐบาล โดยเน้นศักยภาพที่กลุ่มจังหวัดมีอยู่ และโดดเด่น เพื่อสร้าง Value Creation โดยอาศัยตัวแบบ Value Chain ของ Michael E. Poter มาประยุกต์ใช้ซึ่งแต่ละกลุ่มจังหวัดจะเลือกความโดดเด่นไม่เกิน 2 ประเด็น เช่น เกษตรอินทรีย์  การท่องเที่ยว  การค้าชายแตน  Logistics เป็นต้น  เป็นที่น่าภูมิใจว่านักวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนในการสร้าง Value Chain ข้าวหอมมะลิ (เกษตรอินทรีย์) คือ ดร.อนันต์  พลธานี  อ.วีระ  ภาคอุทัย  ดร.วีรพัฒน์  เศรษฐ์สมบูรณ์  เป็นต้น Value Chain ข้าวหอมมะลินี้จะเป็นเครื่องมือ/แผนที่นำทางสำหรับการจัดทำ Strategy Map ตลอดจน แผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำงบประมาณปี 2550-2551  ต่อไป  ผู้ที่สนใจตัวแบบนี้เข้าชมได้ที่เวปไซต์ของ ก.พ.ร. หัวข้อ CEO Retreat II 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)