เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (29.2)

Appraisal & Assessment & Evaluation

             เวลา 13.30 เริ่มเรียนต่อโดยหมอจอห์นสอนในเรื่องเทคนิคการสอนแพทย์ฝึกหัดในเรื่องของAssessment & Appraisal และเรื่อง The difficult Learner การเรียนการสอนจะเป็นแบบมีปฏิกิริยาสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนละผู้สอนตลอด มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดูวีดีโอ การสรุปประเด็น

            Teaching on the Run : Appraisal & Assessment จะมีการวางแผนในเรื่องของการให้คำจำกัดความและประสบการณ์ของผู้เรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับ การวางแผนการประเมิน การรายงานและการปรับปรุง ผลลัพธ์ที่ต้องการของการประเมินเป็นการสสร้างความเข้าใจความหมาในสิ่งที่เกี่ยวข้อง เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนและกิจกรรมที่มอบหมาย  ค้นหาสิ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิผลในการเรียน และวางแผนการปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือในแผนก

                Learning Cycle จะเป็นวงจรที่ต่อเนื่องกัน ประกอบด้วย

 1. Identify outcomes
 2. Plan Learning
 3. Learn
 4. Appraise and Assess
 5. Feedback

การประเมินผล จะมีความหมายหรือคำจำกัดความที่แตกต่างกันไป ดังนี้

 1. Assessment  involves making judgements about people’s performance against defined criteria, usually external.
 2. Appraisal describes current performance of an individual, based on an analysis of their learning needs
 3. Evaluation relates to judgements by the learner of the trainer or the course.
ข้อแตกต่างของ Assessment กับ Appraisal
 1. Assessment : External criteria, Rank people, Counts to progress, simulating learning, Episodic
 2. Appraisal : consensus on strengths & weaknesses, Educational plans, Feedback is essential, continuous

ข้อเหมือนของ Assessment กับ Appraisal ทั้งสองวิธีนี้จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจโดยสมาชิกมนกลุ่มและมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ แต่Assessmentสามารถใช้สำหรับAppraisalได้แต่Appraisalไม่สามารถใช้แทนAssessmentได้ (Assessment could be used for Appraisal but appraisal should not be used as assessment)

                ในการฝึกอบรม Assessment กับ Appraisal สำหรับJunior staff

1.     Assessment is a cumulative judgement by many people over a period of time, is formal, and counts toward progress.

2.     Appraisal is confidential, primarily educational and developmental, and designed to help an individual progress.

Effective Appraisal

 1. Outcomes & Criteria are clear
 2. Constructive
 3. Timing is appropriate
 4. Learner has input
 5. Evidence collected is fair
 6. Regular positive feedback
Constructive Feedback
 1. Let the trainee speak first (Self appraisal)
 2. Start with the good points
 3. Identify areas to improve
 4. Plan a solution for each problem
 5. Deal with one issue at a time
 6. Show interest & involvement

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)