รับการนิเทศงานจากสำนักงานสาธารณสุขจ.เชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา งานควบคุมโรคไม่ติดต่อของสำนักงานสาธารณสุขจ.เชียงใหม่ ได้มานิเทศงาน NCD ของโรงพยาบาลแม่ออน เพื่อมาติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อในปีงบประมาณ 2548 และมาดูแผนงานของปี 2549 ที่จะดำเนินการ รวมถึงติดตามการประเมินการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานทั้งในคลินิกบริการ และในการคัดกรองเบาหวาน ความดัน

ทาง คปสอ.แม่ออน จึงได้นำเสนอการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงปัญหา อุปสรรคที่พบในการทำงาน ซึ่งปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ที่พบก็คือ ระบบรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจ.เชียงใหม่ มีการขอรายงานกันซ้ำซ้อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ รพ.แม่ออนความเห็น (0)