KM

ขอแนะนำวิสัยทัศน์ (KM)ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร (หม่อนไหม)

KV

          วิสัยทัศน์ (Vission)

          "ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน"

KV

          สมรรถนะหลัก (CC)

          1. พัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการงานทั่วไป

          2. พัฒนาการผลิตและสนับสนุนพันธุ์ดีด้านการผลิตปัจจัยการผลิตและบริการ

          3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

          4. พัฒนาระบบการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรในพื้นที่

          สมรรถนะย่อย (C-ย่อย)

          1. การพัฒนาองค์กร

               1.1 ความสามารถในการบริหารจัดการงานสารบรรณ ธุรการ การเงินการคลังและพัสดุ

               1.2 ความสามารถในการประสานความร่วมมือขององค์กรกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง

               1.3 ความสามารถในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

               1.4 ความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและแผนงานโครงการให้เป็นไปอย่างมีผลิตภาพ

          2. การพัฒนาการผลิตและสนับสนุนพันธุ์ดี

               2.1 ความสามารถในการผลิตและบริการหม่อนพันธุ์ดีแก่เกษตรกร

               2.2 ความสามารถในการผลิตและบริการไข่ไหมพันธุ์ดีแก่เกษตรกร

               2.3 ความสามารถในการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแก่เกษตรกร

          3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

               3.1 ความสามารถในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหม ในการเก็บรวบรวมข้่อมูล ศักยภาพ ความต้องการของชุมชนและเกษตรกรนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์

               3.2 ความสามารถในการศึกษา วิจัย พัฒนาปัจจัยการส่งเสริม พัฒนาสถาบันเกษตรกรต่อความสำเร็จในการผลิตหม่อนไหม โดยมีการสำรวจรวบรวมข้อมูล ศักยภาพ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตหม่อนไหม

               3.3 ความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแบบมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริง (Learning by cloing)

               3.4 ความสามารถในการศึกษา ทดสอบการใช้ใบหม่อนเลี้ยงแพะขุนร่วมกับพืชอาหารสัตว์ชนิดอื่น : กรณีศึกษาสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร โดยมีการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล ศักยภาพ นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพืชร่วมชนิดอื่นในการเลี้ยงปศุสัตว์ ร่วมกับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

          4. การพัฒนาระบบการส่งเสริมและพัฒนาความเข็มแข็งให้แก่ สถาบันเกษตรกร เกษตรกรและวิสาหกิจในเขตรับผิดชอบ

               4.1 ความสามารถในการพัฒนาระบบการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรผู้ผลิตหม่อนไหมในเขตรับผิดชอบ

               4.2 ความสามารถในการส่งเสริมการเกษตรโครงการศิลปาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตามพระราชเสาวนีย์ฯ และเศรษฐกิจพอเีพียง

               4.3 ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโครงการหมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ

               4.4 ความสามารถในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการผลิตหม่อนไหมแบบครบวงจร

               4.5 ความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม e-Learning

               4.6 ความสามารถในการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหม

               4.7 ความสามารถในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลของชุมชนและเกษตรกร

*****************

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน cp.mulberysilkความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

1116

เขียน

13 Jul 2005 @ 16:32
()

แก้ไข

29 May 2012 @ 13:38
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก