ผลการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

http://gotoknow.org/file/chumphon6/311.jpg

http://gotoknow.org/file/chumphon6/3111.jpg

             ผลการจัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ"  ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ (๓๑  ธันวาคม  ๒๕๔๘ ถึง  ๑ มกราคม ๒๕๔๙)  ณ วัดโพธิการาม  อำเภอเมืองชุมพร  มีผู้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดแบบนี้ทุกปีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทุกคนในการย่างก้าวสู่ปีใหม่  จังหวัดชุมพรและคณะผู้จัดจะปรับปรุงในข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในปีต่อไป
             กิจกรรมที่จัดในปีนี้  ได้แก่
             - พระภิกษุสงฆ์  เจริญพระพุทธมนต์  ในพระอุโบสถ
             - พระโพธาภิรามมุนี  เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) แสดงธรรมีกถา ในโอกาสขึ้นปีใหม่
            
- พระภิกษุสงฆ์  เจริญชัยมงคลคาถา  ย่ำฆ้อง  กลอง ระฆัง จุดพลุสี ๙ นัด
             - พระโพธาภิรามมุนี  ประพรหมน้ำพระพุทธมนต์  แด่ผู้ร่วมงาน
             พระโพธาภิรามมุนี  เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)   เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม 
แสดงธรรมีกถา  ให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๙    ๑๐  ข้อ ดังนี้
             ๑.  หันหน้าเข้าหากัน
             ๒.  หมั่นแก้ไข
             ๓.  ให้อภัย
             ๔.  สร้างไมตรี.
             ๕.  สามัคคีกันไว้
             ๖.  โปร่งใสในภาพพจน์
             ๗.  ลดอาชญากรรม
             ๘.  ทำใจให้ว่าง
             ๙.  ปล่อยวางเรื่องยุ่ง
            ๑๐. มุ่งผดุงชาติ ศาสน์ กษัตริย์