AAR การบันทึก Blog ในปี 2548 ครึ่งแรก

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บันทึกไว้ รวม 566 บันทึก มีข้อคิดเห็นรวม 452 ข้อคิดเห็น

     ข้อมูลสถิติในปี 2548 ของบันทึกใน Blog ทั้ง 9 Blogs ที่ผมได้บันทึกไว้ รวม 566 บันทึก มีข้อคิดเห็นรวม 452 ข้อคิดเห็น ซึ่งบางส่วนก็เป็นการแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผมเองด้วย ที่ได้เกิดจากประเด็นข้อคิดเห็นก่อนหน้า Blog ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน เป็น Blog ที่มีบันทึกมากที่สุด น้อยที่สุด คือ Blog เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข คราวนี้จะนำเสนอเพียงข้อมูลคร่าว ๆ เท่านั้น แต่ในโอกาสต่อไปจะวิเคราะห์จาก Blog เหล่านี้ถึงคุณภาพที่ตนเองพอใจ จำนวนครั้งของการเปิดเข้ามาอ่าน หรือประเด็นที่ว่าได้มีการนำไปใช้อย่างไรบ้างต่อไป ดังตารางด้านล่าง

     ความคาดหวังเมื่อเริ่มเขียนบันทึกใน Blog GotoKnow.org

          แรกเริ่มเมื่อรู้จัก Blog ก็ตั้งใจที่จะเขียนเพื่อบันทึกข้อคิด มุมมอง ผลการปฏิบัติงาน หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ได้เข้าใจ KM มาก่อนเลย แต่ลึก ๆ ก็อยากได้มุมมองสะท้อนกลับเพื่อเติมเต็มบ้าง และมองเห็นว่าใน Blog GotoKnow.org มีสาระเหล่านี้ให้ได้ จึงตัดสินใจเป็นสมาชิกถัดมาอีก 2-3 วันหลังได้อ่าน ได้ศึกษาจากการบันทึกของคนอื่น ๆ

          ความคาดหวังเริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นหลังจากที่ได้บันทึกผ่านไปประมาณ 1 เดือน คือในเดือนกันยายน 2548 สรุปได้ดังนี้

          1. คาดหวังที่จะบันทึกให้ครอบคลุมประเด็นที่สนใจ เหมือนที่ได้บันทึกไว้ในสมุดบันทึกเช่นก่อน ๆ

          2. คาดหวังที่จะบันทึกไว้เพื่อการสืบค้นของตัวเองได้ง่ายในภายหลัง ทดแทนการบันทึกไว้ในสมุดบันทึกซึ่งค้นหายากมาก

          3. คาดหวังว่าจะพบกลุ่มคนที่สนใจเรื่องเดียวกัน (ตามประเภทของ Blog ทั้ง 9 Blogs) เพื่อช่วยเติมเต็ม และเพิ่มมุมมองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

          4. คาดหวังต่อการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเป็นกลุ่มผู้สนใจในประเด็นนั้น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน ขอ-ให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน

          5. คาดหวังว่าจะใช้บันทึก Blog ของคนอื่น เป็นแหล่งข้อมูลในการนำมาปรับใช้ในการทำงาน และในการวิจัยที่กำลังดำเนินการ และที่กำลังจะดำเนินการ

     เกินความคาดหวังเมื่อได้เขียนบันทึกใน Blog GotoKnow.org

          เมื่อได้สัมผัสกับ Blog GotoKnow.org ทั้งเขียนเอง และอ่าน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 เป็นต้นมา เรียกว่าได้พบสิ่งที่เกินคาดมากมาย สรุปได้ดังนี้

          1. ได้เริ่มรู้จัก KM ว่าเป็นเครื่องมือที่มีค่าและทรงพลังในการพัฒนาตนเอง เพื่อน ๆ เครือข่าย องค์การ และพัฒนาชุมชน สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

          2. ได้ไปร่วมงาน KM Forum 2 ในประเภท Blogger แล้วทำให้เริ่มเข้าใจ KM ได้มากขึ้น

          3. ได้รับรางวัลจาก สคส. "จตุรพลัง คุณอำนายแห่งเดือน ก.ย.2548" และ "สุดคนึงแห่งเดือน พ.ย.2548" โดยไม่คาดคิด ก็ยิ่งเป็นแรงใจที่ต้องเร่งเข้าใจ KM และปฏิบัติให้เป็น KM ให้มากกว่านี้

          4. เป็น Blog ที่เรามีสิทธิแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และรับชอบรับผิดเองได้ ในข้อมูลของเราเอง อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา

          5. ได้พบช่องทางในการเปิดโลกทรรศน์ต่างสาขา ต่างศาสตร์ ได้เห็น(เสมือน)สังคม KM อื่น ๆ ที่ล้วนเป็นชีวิตจริงในสังคมนี้ ที่มีอีกหลายมิติหลายด้าน

          6. ได้พบพันมิตร เครือข่าย และเพื่อน ที่เริ่มจาก B2B สู่ F2F และ F2F อยู่แล้ว ก่อนชักนำมาเป็น B2B ท้ายที่สุดก็ได้ก่อร่างสร้างเป็น KM Networks ขึ้น

          7. ได้เกินคาดตามที่คาดไว้ในข้อ 1-5 แม้จะไม่ 100% แต่ก็มากกว่าที่คาดไว้เดิมเพียง 50 : 50 ซึ่งพบว่าในภาพรวมตามทัศนะของผมได้ประมาณ 70% และก็มีประเด็นที่ไม่ได้ตามคาดบ้างเป็นธรรมดาของการพัฒนาไป เรียนรู้ไป และปรับปรุงแก้ไขไป

          8. การช่วยเหลือยามมีปัญหาทางเทคนิคของผู้ใช้ จากทีมงาน Gotoknow.org อย่างคาดไม่ถึง ยามคับขันอย่างกรณี Auto Update IE 7 ที่เกิดกับผมเอง

          9. การพยายามตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จากทีมงาน Gotoknow.org อย่างสม่ำเสมอ และไม่รู้สึกรำคาญ

         10. สมาชิกชาว Gotoknow.org สามารถช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการ Blog ที่ไม่มีตัวป่วน หรือมีบ้างก็เหลือน้อยมากในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.2548 จนในปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีตัวป่วนหลงเหลืออยู่เลย

ตารางสรุปการบันทึกใน Blog ทั้ง 9 Blogs ของ"ชายขอบ" ปี 2548

 Blog

จำนวนบันทึก 

จำนวนข้อคิดเห็น

 ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

 272

211 

 ระบบหลักประกันสุขภาพ

80

29

 ความรู้ที่ควรจะต้องรู้ และควรจะได้รู้

71

59

 เรื่องเล่าจากพ่อ

43

43

 เกร็ดชีวิตจากการทำงานของหมออนามัย

42

37

 สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย

22

33

 สังคมที่ไว้วางใจกันและกัน

14

22

 ของดีเมืองลุง

12

6

 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

10

12

 รวม

566

452

     ตอนต่อไปจะได้บันทึก AAR การบันทึก Blog ในปี 2548 ครึ่งหลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)