การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤติ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้ให้บริการเหล่านั้นที่ยังคงมีอุดมการณ์เหลือล้นในการปฏิบัติหน้าที่ จึงสมควรได้รับกำลังใจ ได้รับความยกย่องสูงสุด

     ผมได้อ่านรายงานการวิจัย “การจัดระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ซึ่งดำเนินการโดย นพ.อมร รอดคล้าย นพ.สุวัฒนวิริยพงษ์สุกิจ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ และคณะ ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีประเด็นที่น่าสนใจ ที่เป็นข้อเท็จจริงจากในพื้นที่ ได้เห็นความพยายามที่จะถ่ายทอดเหตุการณ์ สะท้อนการรับรู้ การปฏิบัติของบุคลากรสาธารณสุขในภาวะวิกฤติ รวมถึงข้อเสนอของคณะผู้วิจัยที่มีคุณค่ายิ่ง

     จากเดิมที่เคยเชื่อว่าหน่วยพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข จะมีความปลอดภัยจากกระบวนการก่อการร้าย อาจจะไม่จริงเสียแล้วในปัจจุบัน ทำให้ภาพความไม่ไว้วางใจกันยิ่งเด่นชัดขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ความเชื่อเดิม ๆ ที่เชื่อ ๆ กันมา ผู้ให้บริการเหล่านั้นที่ยังคงมีอุดมการณ์เหลือล้นในการปฏิบัติหน้าที่ จึงสมควรได้รับกำลังใจ ได้รับความยกย่องสูงสุดในทัศนะผม

     ในด้านข้อเสนอต่อการพัฒนา เช่นการพัฒนา Crisis Forum เพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง – เกิดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู และสื่อสารข้อมูลกัน การพัฒนาระบบให้คําปรึกษาและการส่งต่อทางการแพทย – มีความร่วมมือและความพยายามแต่ยังมีปัญหาโครงสร้างและกรอบการดําเนินงานที่แตกต่างกัน การพัฒนาองค์ความรู้การจัดบริการในภาวะวิกฤต - เกิดคู่มือความปลอดภัยสถานพยาบาลและบทเรียนสําหรับนําไปปรับใช การพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องสําหรับแพทยเวชศาสตร์ครอบครัว โดยยังคงปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งขยายสถาบันสมทบฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านไปสูโรงพยาบาลชุมชน 3 จังหวัดชายแดน ในการพัฒนาได้พัฒนาเนื้อหา การแพทย์กับวิถีมุสลิม (Muslim & Medicine) เพื่อประโยชน์ในการเรียนรูสําหรับบุคลากรสุขภาพ และการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา หลักสูตรแพทยศาสตร์ใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและการศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพต่าง ๆ: คณะแพทย์อยู่ในกระบวนการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนใหมสําหรับ 3 จังหวัด คณะพยาบาลศาสตร์พัฒนาอาจารย์ และเตรียมเปิดหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ เป็นต้น

     ในรายงานวิจัยฉบับนี้ ยังมีประเด็นที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอไว้และน่าสนใจอีกหลายประการ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ (ฟรี) ที่ห้องสมุด สวรส. รหัส hs1226 [การจัดระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ความไว้วางใจ#ทบทวนวรรณกรรม#คุณภาพชีวิต#สวรส.ภาคใต้#มอ.#ผลกระทบ#ความขัดแย้ง

หมายเลขบันทึก: 11092, เขียน: 31 Dec 2005 @ 23:27 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)