การถ่ายโอนความรู้ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการกระจายความรู้นั้นต้องทำอย่างถูกต้องเหมาะสม และรวดเร็ว อย่างไรก็ดีมีเงื่อนไขสำคัญ 3 ประการ ที่เป็นอุปสรรคต่อการถ่ายโอนความรู้ ซึ่งก็คือ

- กระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญๆ นั้นมีคนเพียงไม่กี่คนที่สามารถเข้าถึงได้

- ความรู้ไม่ได้อยู่ในสถานที่ หรือเวลาที่ต้องการจะใช้

- การถ่ายโอน และการปรับโครงสร้างความรู้ทำให้การรักษาความปลอดภัยความรู้นั้นทำได้ยากขึ้น

         นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดในการถ่ายโอนความรู้ภายในองค์กร ด้วยกัน 4 ปัจจัย ดังนี้

1. ค่าใช้จ่าย

2. ความสามารถทางปัญญาของผู้รับ

3. ความล่าช้าในการส่งสาร

4. การปรับแต่งสาร หรือบิดเบือนสารทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

        คิดว่าแต่ละองค์กรต้องประสบปัญหาด้วยกันทั้งสิ้น มากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นกับปัจจัยภายในองค์กร และภายนอก