กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

นางกษมา  พึ่งพาพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสุขานารี

      ปีนี้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสุขานารี  จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษขึ้นตั้งแต่ต้นปีการศึกษา จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วันสำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6  เป็นกิจกรรมที่ให้ประสบการณ์ตรงให้กับ    นักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ    นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการเล่น  ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากการเรียนในห้องเรียนออกมาสนุกนอกห้องเรียน  ผลการประเมินการจัดกิจกรรม พบว่านักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษมาก อยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก นับเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน  นอกจากนี้ผู้ปกครองให้ความสนใจ และให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

      การจัดกิจกรรมครั้งนี้  ทำให้คณะครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศของโรงเรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อ ๆ ไปหลายประการ  และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนครูที่กำลังจะจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเช่นกัน เป็นต้นว่า     

1. กำหนดการจัดกิจกรรม      

2. หลักสูตรของค่ายภาษาอังกฤษ     

3. การหาวิทยากรชาวต่างประเทศ           

4. เทคนิคการบริหารจัดการค่าย

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

 โรงเรียนสุขานารี

 

 

                                 ปฐมนิเทศ แนะนำวิทยากร

 

คณะวิทยากรชาวต่างประเทศ จากอังกฤษ อเมริกา และแคนาดา

กิจกรรม Ice Breaking

 

พิธีเปิดค่ายโดย นายเกษม ศุภรานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี

พิธีปิดค่าย โดยนางสาววณี บุตรากาศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี ฝ่ายวิชาการ

ฐานที่ 1 Pronunciation

ฐานที่ 2 Songs

ฐานที่ 3 Games

ฐานที่ 4 Reading & Writing ( About Me )

ฐานที่ 5 Listening to the tales