เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ (การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน) (8)

ครูใหญ่
เมื่อทุกคนดูหนังจบ ก็ซึ้งไปกับครูใหญ่ และท่านวิทยากรของเราก็ได้แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม 
โดยตั้งคำถามขึ้นมา 2 ข้อ ก็คือ
1. ความสำเร็จของครูใหญ่มีอะไรบ้าง
2. ความสำเร็จเกิดจากเงื่อนไขและปัจจัยอะไรบ้าง 
และให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเห็น ผลจากการระดมความคิดเห็น
ได้ข้อสรุปของแต่ละกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1
ความสำเร็จของครูใหญ่คืออะไร ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด            เดิม                  ใหม่
- บาบาทผู้นำ           - ไม่มีศรัทธา                 - ศรัทธา
- ความร่วมมือ          - ไม่ร่วมมือ                   - ร่วมมือ
- ความเป็นอยู่(อาชีพ)     - ยากจน                    - หายจน
- เกิดกิจกรรมใหม่ ๆ      -                         - ร้องเพลง
เงื่อนไข/ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ 
 • ผู้นำ กล้าทำ ทำให้ดู สร้างศรัทธา พึ่งตนเอง ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
  
 • เริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจ หาความร่วมมือ 
  
 • สร้างเครื่องมือให้คนอื่นคล้อยตาม เรียกประชุม/บันทึก 
  
วาดรูปที่ระฆัง ทดลองเลี้ยง ให้รางวัลสร้างขวัญกำลังใจ 
คนในชุมชนมีใจ เปิด และพร้อมปรับเปลี่ยน การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไม่ใช่ทิ้งถิ่น 
“การพัฒนาต้องช่วยขจัดความยากจนออกจากชุมชน”
 • กลุ่มที่ 2
  
ความสำเร็จของครูใหญ่ แบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน
ด้านกายภาพ 
- มีการสร้างโรงเรียนเกิดขึ้น 
- ชาวบ้านมีอาชีพมั่นคง 
- คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้น 
- ทางหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือ เช่น มอบเรือ มอบเหรียญ มอบเงินช่วยเหลือ เป็นต้น 
- ครูใหญ่+หมู่บ้าน ได้รับการยอมรับจากสังคม 
- มีต้นไม้เพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านเกิดการรวมกลุ่ม 
- มีความสามัคคี มีศาลาประชาคม 
- มีคำขวัญ “การทำงานหนัก เป็นดอกไม้ของชีวิต” 
- มีกิจกรรม เพลงที่มีอุดมการณ
ทางด้านนามธรรม เกิดประชาธิปไตย รักบ้านเกิด การประสานงาน 
การเป็นแบบอย่างที่ดี การพึ่งตนเอง อดทน เสียสละ
เงื่อนไข/ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ
- แรงบันดาลใจในวัยเด็ก 
- ได้เห็นสภาพของท้องถิ่นไม่มีโรงเรียน 
- อยากเห็นการพัฒนา เช่น ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ 
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม 
- การให้กำลังใจ และยกย่องคนดี 
- การสร้างศรัทธากับชาวบ้าน 
กลุ่มที่ 3
ความสำเร็จของครูใหญ่
รูปธรรม คือ การกินดีอยู่ดี
นามธรรม คือ ลดความเห็นแก่ตัว รักบ้านเกิด พัฒนาจิตใจ พึ่งตนเอง
เงื่อนไข/ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ
ภาวะผู้นำ 
- มีอุดมการณ์ มุ่งมั่น อดทน พึ่งพาตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์ก้าวไกล คิดเชื่อมโยง
ภาวะความเป็นครู (เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง) 
 • เข้าใจธรรมชาติของคน 
  
 • คิดนอกกรอบ 
  
 • ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง-ต่อเนื่อง (รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลทางใจ) 
  
 • บริหารจัดการเก่ง
  
 • 
  
กลุ่มที่ 4
ความสำเร็จของครูใหญ่ 
 • พัฒนาเด็ก 
  
 • พัฒนาโรงเรียน (สถานที่ อุปกรณ์) 
  
 • พัฒนาสุขภาพ กีฬา 
  
 • พัฒนาอาชีพ เริ่มจากโรงเรียนขยายไปสู่ชุมชน 
  
 • แก้ปัญหายากจน
  
 • สภาพแวดล้อมดี 
  
 • การได้รับการสนับสนุน 
  
 • การได้รับการยกย่อง 
  
เงื่อนไข/ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ 
 • ภาวะผู้นำ 
  
 • เสียสละ (อุทิศตน) 
  
 • ใช้ข้อมูลเป็น 
  
 • วางแผนได้ 
  
 • คิดเป็นระบบ 
  
 • ศิลปการพูด 
  
 • ทำให้เห็น 
  
 • สร้างศรัทธา แรงจูงใจ 
  
 • ประสานความร่วมมือ
  
 • กลุ่มที่ 5
  
ความสำเร็จของครูใหญ่ 
 • ชนะใจตัวเอง ไม่ท้อถอย มุ่งมั่น 
  
 • สร้างโรงเรียน 
  
 • สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  
 • สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น 
  
 • ชาวบ้านไม่ยากจน พึ่งตนเองได้ 
  
 • ภรรยาเกิดความเข้าใจ 
  
 • ได้รับรางวัล เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง 
  
 • เด็กมีการเรียนรู้ตลอดเวลา 
  
 • เด็กมีสำนึกรักบ้านเกิด 
  
 • สร้างกำลังใจในการทำงาน 
  
 • มีความซื่อสัตย์+เสียสละ+ประหยัด 
  
 • มีการบริหารเรื่องส่วนตัวได้ 
  
 • มีการใช้ดนตรี กีฬา เพื่อละลายพฤติกรรม
  
 • ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ 
  
 • แนวคิดเชื่อว่า “การทำงานหนัก เป็นดอกไม้ของชีวิต” 
  
 • สร้างค่านิยมร่วม 
  
 • มีความอดทน อดกลั่น มีความพากเพียร 
  
 • ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง 
  
 • ศึกษาสภาพที่แท้จริงของชุมชน 
  
 • ใช้การประชุมทำความเข้าใจ + ใช้วาทะศิลป์ 
  
 • มีการสร้างยุทธศาสตร์ (ลงแรงน้อยได้กำไรมาก เช่น เลี้ยงไก่) 
  
 • มีการเปลี่ยนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
  
 • มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  
 • เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ คิด-ทำ-รับผลประโยชน์ 
  
 • สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)