เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (28.3)

How to plan, deliver & evaluate a training session

การเรียนเรื่อง Teaching Practical 3 : How to plan, deliver & evaluate a training session เป็นการแปรไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ชนบท จะต้องพิจารณาวงจรของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในการวางแผน การส่งมอบและการประเมินผล เขานำเอาแนวทางของVertical integrationมาใช้ทั้งในระดับก่อนปริญญา แพทย์จบใหม่ การศึกษาหลังปริญญา การศึกษาต่อเนื่อง (CME) มีการนำหลัก (Domain) ของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติที่แตกต่างกันมาใช้ในระยะต่างๆกันของเส้นทางในการเรียน มีการจัดทำตารางแผนที่ช่วยในการวางแผนการเรียนการสอน

  1. Planning Lesson การวางแผนบทเรียนจะต้องพิจารณาทั้งกลุ่มผู้เรียน ระยะการเรียน ความรู้ก่อนเรียน ความปลอดภัย ทรัพยากร เนื้อหา เวลา วัตถุประสงค์
  2. Delivery ขั้นการสอนยึดหลักการเรียนการสอนสำหรับผู้ใหญ่ การเรียนการสอนกลุ่มเล็กและหลักพื้นฐานของการสอนที่ผมได้เล่าไปแล้วในตอนก่อนๆ
  3. Evaluation การประเมินผลทั้งกระบวนการเรียนการสอนและผลลัพธ์

ความท้าทายในพื้นที่ชนบท ก็เหมือนกับการเรียนการสอนทั่วไปแต่ผู้เรียนต้องถูกแยกออกจากบ้าน จึงต้องมีแรงจูงใจ มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมและคำนึงถึงสภาพภูมิศาสตร์

Case based teaching via teleconference ทางศูนย์ที่สอน (Hunter New England Area Rural Training Unit) จะมีการกำหนดตัวอย่างกรณีศึกษาไว้ในอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองตอบแล้วนัดกันทำอภิปรายผ่านทางเทเลคอนเฟอร์เรนซ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)