ผู้ที่ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2549

          ผู้ที่ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2549 คือ

          1. คนอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2528)

          2. คนอายุ 22 ถึง 29 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2520 ถึง 2527) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือผลการตรวจเลือกยังไม่เสร็จสิ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ

          3. นิสิต นักศึกษา นักเรียน ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาจะได้รับการผ่อนผัน ตามกฎกระทรวงฯ

          บุคคลดังกล่้าวข้างต้น ต้องไปรับหมายเรียก (แบบ สด.35) ที่อำเภอภูมิลำเนาทหารและไปเข้ารับการตรวจเลือก ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในหมายเรียก ฯ โดยให้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกนำใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) หมายเรียก ฯ (แบบ สด.35) บัตรประจำตัวประชาชน ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานการศึกษาไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกด้วย

        สงสัยข้อมูล ติดต่อ สัสดีจังหวัุดชุมพร หรือ จ่าสิบเอก ชัยพร  018947105  ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่ทำการสัสดีจังหวัดชุมพรความเห็น (0)