เป้าหมายหลักของการจัดการความรู้

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อการปรับตัว ความอยู่รอด และการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร

   การจัดการความรู้มีเป้าหมายหลักเพื่อการปรับตัว ความอยู่รอด
และการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
แบบไม่สามารถคาดเดาได้
เป็นกิจกรรมที่องค์ประกอบสำคัญคือ
กระบวนการ (process) ในระดับองค์กรที่มุ่งสร้างพลังเสริม (synergy)
ระหว่าง ความสามารถของมนุษย์ในการสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการประมวลข้อมูลและข้อสนเทศ

   Knowledge management caters to the critical issues of organizational adaption,
survival and competence in face of increasingly
discontinuous environmental change.
Essentially,
it embodies organizational process that seek
synergistic combination of data and information-processing capacity of information technologies,
and the creative and innovative capacity of human beings.
(Y. Maholtra)

     จาก วรรคทองทฤษฎีการจัดการความรู้ หน้าเวบ สคส.

     ผมขออนุญาตครับที่จะนำมาแปะไว้ที่นี่ เพราะสั้น กระชับ และง่ายต่อการแนะนำคนอื่นต่อ ๆ ไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)