การหาทีมทำงานและสร้างเครือข่าย

พวกเราน่าจะได้เข้าร่วมสังเกตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นทีม เพราะมีพลังมากกว่าใครคนใดคนหนึ่ง

          วันนี้ได้รับการประสานเกี่ยวกับการเข้าร่วม KM สัญจรในวันที่ 9-11 มกราคม 49 ที่จังหวัดพิจิตร จากทีมผู้ประสานงานจาก สคส.(คุณอุรพิณ ชูเกาะทวด)ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่กรุณาแจ้งกำหนดการไปให้นะครับ  ทีมก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่วันงานมหกรรม KM ครั้งที่ 2 แล้วว่าเราน่าจะเชื่อมเครือข่ายและเรียนรู้จากเครือข่ายของจังหวัดพิจิตร เพราะเขาดำเนินการไปล่วงหน้าเราไกลแล้ว  ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสไปดูเครือข่ายของจังหวัดพิจิตรรวดเร็วอย่างนี้    ผมและทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดจึงได้ปรึกษาหารือ และเห็นพ้องต้องกันว่า พวกเราน่าจะได้เข้าร่วมสังเกตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นทีม  เพราะมีพลังมากกว่าใครคนใดคนหนึ่ง   และได้ขออนุมัติท่านเกษตรจังหวัด ในฐานะของ CKO  เพื่อขอให้ทีมงานและนักส่งเสริมที่สนใจไปร่วมฯ ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วม KM สัญจรในครั้งนี่เรียบร้อยแล้วครับ

         ทีมงานได้ปรึกษาและกำหนดจุดมุ่งหมายไว้ในเบื้องต้นในการนำทีมงานและนักส่งเสริมที่สนใจ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในหลายๆ ประเด็นคือ

  • เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานของเครือข่ายจังหวัดพิจิตร
  • เพื่อสร้างทีมทำงานและเครือข่ายของจังหวัดกำแพงเพชร
  • เพื่อสร้างบรรยากาศและให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของทีมทำงาน และกระตุ้นให้เกิดการนำการจัดการความรู้มาสนับสนุนการทำงาน
  • เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ ให้แก่นักส่งเสริมการเกษตรที่จะเข้าร่วมงานครั้งนี้ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

         สำหรับทีมงานที่จะเข้าร่วมงานฯ เราก็กำหนดไว้ 3 กลุ่ม  จำนวน 10 คน คือ

          1. ทีมงานที่เป็นนักส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด 4 คน (หน.วิโรจน์,คุณสายัณห์,คุณกิติกานต์ และผม)

          2. นักส่งเสริมการเกษตรที่อยู่หน้างาน คือสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 5 คน (อ.ไทรงาม 2 คน,ขาณุฯ 2 คน และ อ.เมือง 1 คน)

          3. เกษตรกรแกนนำ จำนวน 1 คน (กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ของ อ.ไทรงาม ที่ดำเนินการและมีกลุ่มของตนเองอยู่แล้ว)

         จังหวัดพิจิตร น่าจะมีบริบทที่ใกล้เคียงกับกำแพงเพชร ดังนั้นทีมงานจึงได้ให้ความสำคัญและมุ่งหวังที่จะให้มีการนำความรู้และแนวคิด  มาปรับใช้และก่อให้เกิดการนำการจัดการความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่อย่างจริงจัง   จึงกำหนดคนเข้าร่วมไว้หลากหลาย คิดว่าในวันที่ 28 ธันวาคม ที่จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ของจังหวัดกำแพงเพชร  ทีมงานคงต้องพูดคุยทำความเข้าใจ  และตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง (อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง) คงเดินทางไป-กลับ เพราะใกล้และใช้เวลาไม่มากนัก

          เป็นอีกบันทึกหนึ่งที่เป็นการดำเนินการ(เตรียมการ) ของทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ที่เขียนมา ลปรร. กันนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)