การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน

ทำงานกับผู้ร่วมงานให้ได้ผลทำอย่างไร

เป็นธรรมเนียมซึ่งปฏิบัติกันเป็นประจำของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ที่จะมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เพื่อนำมาพัฒนางาน ในวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคมนี้ คุณดวงมณี ศรีฤทธิ์ได้นำเรื่องวิธีการทำงานกับเพื่อนร่วมงานให้ได้ผลมาเป็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยน เห็นว่าอาจจะมีประโยชน์กับผู้อื่นด้วยจึงขอนำมาถ่ายทอดให้คนอื่นๆ บ้างดังนี้ค่ะ

ทำงานกับเพื่อนร่วมงานให้ได้ ผล
ควรมีการปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ที่ทุกคนต้องการจะบรรลุผล
ฝึกนิสัยการรู้จักสังเกต
เพื่อนร่วมงาน
เปิดใจกว้างเรียนรู้จากคนอื่นๆ อยู่เสมอ
หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในเชิงลบ

อย่านินทาลับหลังเพื่อนร่วมงาน

ควรยกย่องชมเชยเพื่อนร่วมงานที่ทำงานได้ดี
สำนึกที่ดีงามอันพึงมีต่อเพื่อนร่วมงาน
v มีสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกัน
v มีสำนึกแห่งการเป็นมิตรต่อกัน
v มีสำนึกแห่งการพึ่งพาอาศัยกัน
v มีสำนึกแห่งการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
v มีสำนึกแห่งความรักและศรัทธาต่อกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)