นักศึกษาฝึกงานในแต่ละหน่วยงาน จะต้องจัดทำข้อมูลแนะนำหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในหน่วยงานนั้นๆ    โดยแต่ละกลุ่มที่อยู่ในหน่วยงานนั้นๆ สามารถร่วมกันทำและใช้ด้วยกันในบันทึกของตนได้  ทั้งนี้ให้มีเนื้อหาข้อมูลและภาพประกอบอย่างครบถ้วนเหมาะสม  อย่าลืม!   -

ผศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี