บทนำ กระบวนการพยาบาล Community Nursing process


สอนโดย ผศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ

กระบวนการพยาบาลชุมชน สรุปจาก powerpoint

กระบวนการพยาบาลชุมชนที่สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2548 พอสรุปได้ดังนี้

กระบวนการพยาบาลชุมชนก็คล้ายๆกับกระบวนการพยาบาลคือมี

  1. การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน (Community Assessment

  2. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis

  3. การวางแผนทางการพยาบาล (Planning

  4. การดำเนินงานตามแผน (Implementation

  5. การประเมินผล (Evaluation)

เป้าหมายดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

                อาศัยแนวคิด/ทฤษฏีทางการพยาบาลจะเสนอแนวทางที่เป็นระบบในการใช้ความรู้และทักษะที่จะแก้ไขปัญหาและให้การส่งเสริม หรือดำรงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของผู้ใช้บริการ

                ใช้แนวคิด การมีส่วนร่วมของชุมชน(Community Participation) ทำให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของเช่น ขั้นประเมินชุมชน ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม เข้ารับผลการประเมิน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผล วิเคราะห์ปัญหา กำหนดวิธีการแก้ไข ดำเนินการ ประเมินผล รับผล

แนวคิด AIC

 A= appreciate

 I= influence

 C= control 

ทั้งหมดจะพัฒนาไปสู่การเป็นหุ้นส่วน(Partnership) และไปสู่การพึ่งตนเองได้ในที่สุด(Self reliance)

เป้าหมายของการบริการสุขภาพ การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลชุมชน คือ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีความเห็น (1)

อยากได้ตัวอย่างการใช้ AIC มีภาพการทำด้วยก้อดีคับ ขอบคุณคับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี