เปลี่ยนแผน KM เขตการศึกษาที่ 1 นนทบุรี

เปลี่ยนแผน KM เขตการศึกษาที่ 1 นนทบุรี

         ผมขอสื่อสารไปยังทีมแกนนำ KM ของเขตการศึกษาที่ 1  นนทบุรี  ว่าน่าจะเปลี่ยนแผนการบรรยายและอบรม workshop เป็นดังนี้

1. การประชุมครั้งแรกเป็นการประชุมลูกผสม
     - D1   เป็นการบรรยายและอภิปราย   ผู้เข้าคือผู้บริหารและ "คุณอำนวย",  "คุณลิขิต",  "คุณวิศาสตร์" (นัก IT)   และตัวแทน "คุณกิจ" จำนวนหนึ่ง   จำนวนไม่จำกัด   ขึ้นกับสถานที่   ข้อดีของการจัด  D1 แบบนี้คือทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้มีความเข้าใจตรงกัน   เกิดความรู้สึกเป็นทีมงาน
     - D2 - 3 (4) เป็น workshop เพื่อเริ่มต้น CoP ซึ่งผมคิดว่าควรเริ่มต้นด้วย 6 CoP ก่อน   เช่น อาจกำหนด CoP ดังนี้ (ตัวอย่าง)
            CoP ที่ 1   การจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น
            CoP ที่ 2   ครูช่วยศิษย์ฝ่าวิกฤติวัยรุ่น
            CoP ที่ 3   ผู้บริหารการปฏิรูปการเรียนรู้
            CoP ที่ 4   ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยพหุปัญญา
            CoP ที่ 5   การเรียนการสอนแบบบูรณาการสาระวิชา
            CoP ที่ 6   กิจกรรมนักเรียน
       นี่เป็นตัวอย่างที่ผม "นั่งเทียน" ขึ้นมานะครับ   ทีมแกนนำ KM "นนท์ 1" ต้องไปคิดต่อว่าจะกำหนดชื่อและกิจกรรมใน CoP ที่ 1 - 6 อย่างไร   และสาระในแต่ละ CoP จะช่วยยกระดับผลการประเมินของตัวชี้วัด (สมศ.) ตัวไหนบ้าง   ผมเดาว่าแต่ละ CoP จะไปช่วยยกระดับตัวชี้วัดได้หลายตัวชี้วัด
2. ผู้เข้าร่วม workshop ใน D2 - 3 (4) จะต้องเลือกให้เหมาะต่อแต่ละ CoP   โดยยึดหลักดังนี้
     (1) ผู้เข้าร่วมจากแต่ละ รร. คือ "คุณอำนวย"  ที่จริง ๆ แล้วเป็น "คุณกิจ" ในสาระของ CoP นั้นอยู่แล้ว   เช่น CoP เรื่องการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น   รร. ก ส่งอาจารย์สมหญิงมาร่วม   โดย รร. ก มีเป้าหมายให้ อ. สมหญิงกลับไปเป็น "คุณอำนวย" ของกิจกรรม KM เรื่องการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นใน รร. ก   ทั้งนี้ที่เลือก อ. สมหญิงเพราะ อ. สมหญิงทำงานด้านการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นอยู่แล้ว   และ อ. สมหญิงเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็น "คุณอำนวย"
     (2) แต่ละ รร. ที่ส่ง "คุณอำนวย" เข้าร่วมใน workshop ควรส่งไม่ต่ำกว่า 3 คน   ถ้าส่งได้ครบ 6 คนยิ่งดี   ทั้งนี้หมายความว่าส่ง 1 คนต่อ 1 CoP
     (3) แต่ละ CoP มีผู้เข้าร่วม 10 คน   โดยมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าใน workshop ใครจะเป็น "คุณอำนวย" กลุ่ม   ใครจะเป็น "คุณลิขิต"  และมีการศึกษาวิธีทำหน้าที่ "คุณอำนวย" กลุ่มและวิธีทำหน้าที่ "คุณลิขิต" ไว้ล่วงหน้า
     (4) แต่ละคนเตรียมเรื่องเล่าความสำเร็จตามเป้าหมายของ CoP นั้นที่เป็นความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ตนภาคภูมิใจ   เอามาทำ storytelling
3. ใน workshop D2 - 3 (4) จะมีการฝึกเทคนิคต่อไปนี้
          - การเล่าเรื่อง
          - การฟังอย่างลึก
          - สุนทรียสนทนา
          - พลังของวิธีคิดเชิงบวก  เชิงชื่นชมยินดี
          - การสกัดขุมความรู้จากความสำเร็จ
          - การสังเคราะห์แก่นความรู้จากขุมความรู้
          - การทำตารางแห่งอิสรภาพเพื่อการประเมินตนเองอันจะนำไปสู่การ ลปรร. ที่มีพลัง
          - การร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติของ CoP (เช่นไปทำ workshop KM ของแต่ละ CoP)
          - การร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
4. ใน workshop D2 - 3 (4) อาจมีกิจกรรม
          - ดูงานโรงเรียนที่ทำ KM ประสบความสำเร็จ
          - เชิญครูที่เคยทำ KM ประสบผลสำเร็จมาเล่าประสบการณ์
5. แกนนำ KM นนท์ 1  ทุกคนต้องอยู่ในที่ประชุมตลอด 2 (3) วัน  เพื่อสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับนำไปใช้ในการวางแผนกระตุ้น  และขับเคลื่อน CoP ทั้ง 6   รวมทั้งขับเคลื่อน KM ทั้งระบบ   ทั้งนี้แกนนำบางท่านอาจเข้าร่วมการประชุมของกลุ่ม CoP ก็ได้
6. ต้องย้ำว่าทุกคนที่มาร่วม workshop 2 (3) วันต้องอยู่ประชุมตลอดการประชุม   และต้องอ่านเอกสารเตรียมทำความเข้าใจ KM มาก่อนเป็นอย่างดี

         ผมขอนัดทีมแกนนำ "นนท์ 1" มาร่วมหารือที่ สคส. อีกครั้งในวันที่ 5 ม.ค.48  เวลา 13.30 - 15.30 น.   เพื่อจะได้เตรียมการณ์อย่างดีที่สุด

วิจารณ์  พานิช
 26 ธ.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

กัญจนัฐ ภู่ช้าง
IP: xxx.143.181.57
เขียนเมื่อ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1

ขอปรับ Cops จากเดิมเป็นดังนี้

Cop ที่ 1  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

Cop ที่ 2  การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้

Cop ที่ 3  สานสายใยครูและศิษย์

Cop ที่ 4  ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยพหุปัญญา

Cop ที่ 5  การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

Cop ที่ 6 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

       ขอความกรุณาคุณหมอช่วยพิจารณาด้วยค่ะ

กัญจนัฐ ภู่ช้าง
IP: xxx.143.181.57
เขียนเมื่อ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1

ขอปรับ Cops จากเดิมเป็นดังนี้

Cop ที่ 1  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

Cop ที่ 2  การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้

Cop ที่ 3  สานสายใยครูและศิษย์

Cop ที่ 4  ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยพหุปัญญา

Cop ที่ 5  การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

Cop ที่ 6 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

       ขอความกรุณาคุณหมอช่วยพิจารณาด้วยค่ะ