ตามที่เคยเล่าไว้ว่าคุณหมอฝน พญ.สกาวเดือน รพ.ครบุรี กำลังพัฒนางานในคลินิกเบาหวานและต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการกำหนดอาหาร ดิฉัน คุณสุภาพรรณ ตันติสภาวศิน และทีมงานเบาหวานของ รพ.เทพธารินทร์ จึงจะไปเยี่ยมทีมของคุณหมอฝนที่ครบุรีในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ นี้ ถือเป็นกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน และเป็นโอกาสที่จะทำความเข้าใจกับบริบทการให้บริการของทีมคุณหมอฝน รวมทั้งจะได้เก็บข้อมูลด้านชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกินของผู้ป่วยแถบนั้น

เราทำแผนการเดินทางและกิจกรรมส่งให้คุณหมอฝนล่วงหน้า ช่วงเช้า (จริงๆ คงสาย เพราะต้องใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๔ ชม.) เราจะไปที่ สอ.นาราก เยี่ยมชมการทำงาน พบปะพูดคุยกับชาวบ้านและผู้ป่วยที่มารอรับการรักษา ช่วงบ่ายเราจะพบกับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พูดคุยแลกเปลี่ยนทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าอบรม หาข้อมูลด้านความคาดหวังในบทบาท ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่มีอยู่เดิม ฯลฯ เราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร

ดิฉันอยากแวะเยี่ยมเพื่อนตลาดนัดรุ่นที่ ๑ ที่โคราช แต่ดูเวลาแล้วสงสัยจะได้แต่ส่งใจไปเยี่ยมค่ะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘