เนื่องจากปัจจุบันทิศทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพของประชาชน มีเข็มมุ่งไปที่การสร้างสุขภาพ โดยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ถูกต้อง มากกว่าการรอรักษาเมื่อเจ็บป่วย กลวิธที่สำคัญในการดำเนินงานคือ การสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชน ให้เป็นแกนนำเพื่อดูแล ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง และต่อเนื่องอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นเครือข่ายการสร้างสุขภาพที่สำคัญควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างถูกต้อง ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสุขภาพของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ให้เป็นไปในทิศทางของนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพต่อไป

        หากท่านใด  มีประสบการณ์หรือผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่จะอนุเคราะห์ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะค่ะ