ตอบคำถามหลังบรรยายKM

ทั้งฟาและไอเอส จึงเป็นผู้ผลักดันในแนวราบ (Horizontal) แต่ทีมนำหรือคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้สร้างความเข้าใจและผลักดันในแนวดิ่ง (Vertical) ผ่านทางหัวหน้ากลุ่มงาน งานต่างๆ จึงเป็นการเสริมพลังการผลักดันกัน
         มีคำถามจากทีมงานตรวจสอบเวชระเบียนของ สสจ.อยุธยา ที่มาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา พอบรรยายเสร็จก็มีคำถาม 4 ข้อ จากผู้เข้าฟังบรรยาย ดังนี้

1.     ถ้าโรงพยาบาลมีปัญหาทะเลาะกันมาก พอจะเริ่มKMทำอย่างไร

                ผมตอบว่า ก็ใช้หลักการสร้างสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ โดยใช้กิจกรรมต่างๆที่ทำให้คนได้เข้ามารวมกัน มีกิจกรรมร่วมกัน เปิดใจเข้าหากัน เช่นโอดี มินิโอดี walk rally เป็นต้น โดยที่ผู้บริหารต้องประเมินบรรยากาศองค์การให้ได้แล้วนำวิธีการที่เหมาะสมมาใช้อย่างใจเย็น  ช้าๆ เพราะการสร้างสายสัมพันธ์หรือพูดง่ายๆทำให้ได้ใจ ไม่สามารถทำได้ในปีเดียว โดยผู้บริหารต้องทำ 3 S คือSystem มองทั้งระบบ คิดทั้งระบบ ขับเคลื่อนทั้งระบบ แม้จะช้าและยากแต่ถ้าไปได้จะเร็ว, Simplify ทำให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องง่าย ลดกฎระเบียบจุกจิกที่จะเหนี่ยวรั้งความสำเร็จของกิจกรรมที่จะทำ, Surrounding สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงาน

2.     รูปธรรมของการทำให้คนเกิดการเรียนรู้และทำงานเป็นทีม

                ผมเน้นกิจกรรม 5 ส โดยให้คนในโรงพยาบาลร่วมกันรับผิดชอบเป็นทีมคร่อมหน่วยงาน ไม่แยกฝ่ายแยกแผนก ให้เขาเรียนรู้การทำ 5 ส กันเอง กำหนดมาตรฐานเอง บริหารทีมกันเอง หาแนวทางการพัฒนา 5 ส กันเอง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ภายใต้การสนับสนุนจากทีมนำของโรงพยาบาลและทีม 5 ส เราไม่ได้มีการอบรมความรู้ 5 ส ให้กับเจ้าหน้าที่ มีเพียงแกนนำไม่กี่คนเท่านั้น แต่ก็ได้พยายามบอกถึงแก่นแท้หรือแนวคิดสำคัญของ 5 ส เท่านั้น ไม่เน้นรูปแบบกิจกรรม เพื่อให้เขาไปคิดกันเอง กำหนดกันเอง การคิดเองกำหนดเองก็คือการเรียนรู้ แล้วเราก็มีการสอบวัดความรู้เรื่อง 5 ส ของโรงพยาบาลบ้านตาก ทีมแต่ละตึกเขาก็จะจัดติวกันเอง แนะนำกันเอง ช่วยเหลือกันเพราะเวลาคิดคะแนนให้รางวัลคิดเฉลี่ยรวมของทุกคนเป็นของตึก ไม่ได้หาคนเก่งแต่หาทีมเก่ง ในวันสอบก็ให้จับคู่กันสอบเพื่อจะได้ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ ต่อยอดการเรียนรู้มากขึ้น

3.     คุณอำนวยทำงานยังไงไหว เพราะชุดเดียวดูทุกเรื่อง

                ทีมประสานหรือฟา ไมได้ทำทีมเดียว เพราะกิจกรรมทุกอย่างเป็นงานของโรงพยาบาล เป็นงานของทุกคน ฟาจึงเป็นผู้คอยประสาน กระตุ้น ติดตามและสร้างความเข้าใจในการทำกิจกรรมต่างๆ แล้วก็มีทีมISคอยช่วยติดตามประเมินว่าเขาได้ทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ไหม เข้าใจหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ทั้งฟาและไอเอส จึงเป็นผู้ผลักดันในแนวราบ (Horizontal) แต่ทีมนำหรือคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้สร้างความเข้าใจและผลักดันในแนวดิ่ง (Vertical) ผ่านทางหัวหน้ากลุ่มงาน งานต่างๆ จึงเป็นการเสริมพลังการผลักดันกัน ไม่ใช่ปล่อยให้คุณอำนวยแต่กลุ่มเดียว

4.     ทำยังไงถึงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันโดยเจ้าหน้าที่ไม่รู้สึกต่อต้านและขับเคลื่อนไปได้

                ก่อนนำกิจกรรมใดๆมาปฏิบัติ ต้องเอาเกณฑ์ แนวคิดของกิจกรรมนั้นๆมาศึกษา แล้ววิเคราะห์ออกมาว่ามีอะไรที่เหมือนกันและแตกต่างกันกับที่เราทำอยู่แล้วบ้าง หากมีความเหมือนกันก็ไปเสริมให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องไปเริ่มใหม่หรือไปตั้งทีมขึ้นมาใหม่ส่วนที่แตกต่างกันก็พยายามมองดูว่าอันไหนพอจะไปเกาะติดกับงานประจำตรงไหนได้บ้าง ก็จับใส่เข้าไป อันไหนต้องทำเพิ่มจะต้องให้ใครรับผิดชอบจึงจะสอดคล้องกับงานประจำมากที่สุดแล้วจึงนำเอาลงไปปฏิบัติ ก่อนปฏิบัติต้องบอกให้ผู้ปฏิบัติรู้ด้วยว่าทำไมถึงต้องทำ ทำแล้วจะเกิดผลดีอะไรกับโรงพยาบาลหรือตัวเขาเพื่อให้เขาเข้าใจและรักที่จะทำ แล้วทีมนำหรือทีมฟา (Facilitators) ค่อยไปเก็บเกี่ยวเอามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์เอง อย่าไปรบกวนให้ผู้ปฏิบัติเขาต้องเป็นภาระในการทำตามเกณฑ์ เพราะหากทำไมได้หรือเขาไม่เห็นด้วยเขาจะรู้สึกลบและต่อต้านได้ อย่าตั้งกรรมการมากเกินไป พยายามรวบกรรมการที่มีบทบาทคล้ายกันให้เป็นชุดเดียวกันเพื่อจะได้ทำหน้าที่บูรณาการกิจกรรมเข้าด้วยกัน หากเป็นกรรมการคนละชุด อาจเกิดการยึดมั่นถือมั่นและสร้างอาณาจักรความสำเร็จของตนเอง

                หลังบรรยายและตอบคำถามเสร็จก็ 4 โมงเย็นพอดี ทางทีมของ สสจ.อยุธยาก็เดินทางกลับ พร้อมทั้งอุดหนุนสินค้าโอท็อปของกลุ่มแม่บ้านจนไม่พอขาย และบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นแต่เสียดายอยู่อย่างคือมีเวลาน้อยจนทีมไม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปฏิบัติของโรงพยาบลบ้านตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ นำไปใช้ได้ทุกองค์กรเลยนะคะ