เขียนบันทึกมาได้ประมาณ 3 สัปดาห์ เลยลองเขียนสรุปประสบการณ์เป็นรายสัปดาห์ ที่ผมและทีมงานได้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในหน่วยงาน เป็นข้อสรุปและประเมินผลเพื่อปรับวิธีการทำงานสำหรับสัปดาห์ต่อไปหรือในอนาคตครับ

          สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณสายัณห์ ในฐานะคุณอำนวย และผมในฐานะคุณลิขิต แต่พวกเราคือทีมงานเริ่มต้น(ก่อการดี) คุณสายัณห์มักพูดเสมอๆ ว่า พวกเราคือคุณอำนวยคู่กัน    เรานั้นเป็นเพียงคนเริ่มต้นเท่านั้น  และถือว่าทุกคนคือทีมทำงาน แต่จะมีส่วนร่วมมาก-น้อย ก็คงต้องค่อยๆ พัฒนาระดับการมีส่วนร่วมกันต่อไปครับ  เราได้ร่วมปรึกษาหารือและดำเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนาการทำงานขององค์กร โดยการนำการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือหลักของเรา ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

  • 20 ธันวาคม การสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน การปรับแนวคิดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานเกษตรจังหวัด  ซึ่งในวันนั้นมีการปรึกษาหารือถึงการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในปี 49 ได้พยายามกระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้กระบวนการทำงานในการส่งเสริมการเกษตรที่จะต้องร่วมมือกันคิด วางแผน สนับสนุนพื้นที่ และการทำงานร่วมกัน (เริ่มที่การคิดร่วมกันก่อนครับ)
  • 21 ธันวาคม การสอนงานนักส่งเสริมการเกษตรที่บรรจุใหม่ โดยการถ่ายทอดประสบการณ์  เป็นการเล่าจากนักส่งเสริมที่มีประสบการณ์ ที่ทำงานและประสบความสำเร็จในพื้นที่  เพื่อให้มือใหม่ได้พบกับเทคนิควิธีการทำงานในพื้นที่   เป็นส่วนหนึ่งของการหาทางลัดให้กับน้องๆ และยังให้มือใหม่ร่วมกันฝึกการสรุป  และการนำเสนอข้อมูลที่ได้ฟังจากการเล่า 
  • ในกิจกรรมการสอนงานนักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่เดียวกันนี้  เราก็ได้สร้างความเข้าใจในกระบวนการของ KM ให้แก่นักส่งเสริมที่มาเล่าประสบการณ์ เป็นการให้กำลังใจคนที่ปฏิบัติงานอยู่ที่หน้างาน  ได้เข้าใจทีมงาน และมีโอกาสเรียนรู้กระบวนการพัฒนา"คน" ของทีมงาน โดยใช้กระบวนการและเครื่องมือของ KM ไปพร้อมๆ กับการมาเล่าฯ ในครั้งนี้ด้วย (สร้างเครื่อข่ายครับ)
  • 23 ธันวาคม ได้นำนักส่งเสริมการเกษตรที่บรรจุใหม่  ไปเรียนรู้การจัดกระบวนการโรงเรียนส้มเขียวหวานที่ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง และที่ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี ซึ่ง มือใหม่รวมทั้งทีมงาน ต่างก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน บางเรื่องเราก็ได้เรียนรู้ที่เหมือนๆ กัน แต่บางเรื่องเราก็ต่างคนต่างได้เรียนรู้ที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง  เพราะต่างคนต่างก็มีบทบาทและหน้าที่และเป้าหมายภายใต้การทำงานขององค์กรเดียวกัน
  • นอกจากที่เล่ามาทั้งหมดแล้ว ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในวันที่ 23 ธันวาคม คุณกิติกานต์ ศรีวิชัย นักส่งเสริมของสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้ร่วมเดินทางและช่วยถ่ายรูป/บันทึกภาพกิจกรรมให้แก่ทีมงานทั้งวัน  เพื่อเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทีมงานอีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่งทุกครั้งผมจะต้องทำหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรม  ทำให้เกิดทีมทำงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่าน และในครั้งต่อๆ ไปเราก็จะได้ประสานเพื่อร่วมกิจกรรมอื่นๆ อีก

          นี่เป็นบทสรุปในสัปดาห์ที่ผ่านมา  ทีมงานได้เรียนรู้และได้บทเรียนมากมาย ซึ่งก็จะได้นำไปปรับกระบวนการทำงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรกันต่อไปครับ เป็นอีกบันทึกหนึ่งที่เขียนมา ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก