ผู้นำ

ภาวะผู้นำ

ผู้นำ             Fiedler (1967:8)   หมายถึงบุคคลที่ริเริ่มและส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการกระทำ ของกลุ่มอย่างได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดทั้งเป็นผู้ริเริ่มและช่วยให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน             Halpin (1966) หมายถึงผู้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน5อย่าง คือ              1.คือบุคคลผู้หนึ่งที่มีบทบาท หรือมีอิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผู้อื่น             2.คือบุคคลที่มีบทบาทเหนือกว่าบุคคลอื่น ๆ             3.คือบุคคลที่มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในการทำงาน ในหน่วยงานให้ดำเนินไปสู่จุดหมายที่วางไว้             4.คือบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นให้เป็นผู้นำ             5.คือผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้นำในหน่วยงานหรือตำแหน่งหัวหน้า             Daft (1988)  ผู้นำคือผู้ที่สามารถในการจูงใจตนอื่น ๆ ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ             Callahan,Fleenor and Knudson (1968)  ผู้นำคือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหลาย ๆคนที่มีอำนาจ  อิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจคนให้ปฏิบัติตามความคิดเห็นของเขาได้ ทั้งๆที่เขาไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตำแหน่งใด ๆทั้งสิ้น

  ภาวะผู้นำ       

       ประชุม  รอดประเสริฐ 2526 ภาวะผู้นำคือ กระบวนการในการชักนำบุคคลทั้งหลายในองค์การหรือหน่วยงานให้มีความตั้งใจทำงานให้ประสบผลสำเร็จ  โดยอาศัยกระบวนการติดต่อสื่อสารหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา             Callahan,Fleenor and Knudson (1968)  ภาวะผู้นำมีความหมายดังนี้             1.คือ กระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่กระตุ้นและจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม             2. คือกระบวนการที่ผู้นำเข้าไปเกี่ยวข้องก่อให้สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายมากกว่าปฏิบัติตามนโยบาย             Tannenbaum  et al (1979)  ภาวะผู้นำคือ การใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต่อบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกัน ในอันที่จะให้ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ผู้นำทางการศึกษา       

      ผู้นำทางการศึกษาจะต้องแสดงพฤติกรรมผู้นำในการจูงใจบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติส่วนตัวของผู้บริหาร ซึ่งจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้             1.ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางการศึกษา             2.ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารการศึกษา             3.ความรู้เกี่ยวกับสังคมวิทยา             4.ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย             (เจริญผล  สุวรรณโชติ,2519)             Jacobson (1973)  ผู้บริหารการศึกษาควรมีคุณสมบัติดังนี้ 1.      เป็นผู้ที่สามารถจัดองค์การเป็นผู้บริหารที่มีทักษะ 2.      บริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.      เป็นผู้นิเทศหรือประสานงานการเรียนการสอน 4.      มีความเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบในการบริหาร 5.      สามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลันและถูกต้องรู้จักมอบอำนาจและความรับผิดชอบแก่ผู้ที่เหมาะสม            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทฤษฎีภาวะผู้นำ

คำสำคัญ (Tags)#ผู้นำ ภาวะผู้นำ ผู้นำทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 106339, เขียน: 25 Jun 2007 @ 23:59 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 12:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.47.123.226
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

วันเพ็ญ
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูล ดิฉันนำข้อมูลดังกล่าวไปทำรายงานส่งอาจารย์ค่ะ