หัวข้องานวิจัย

หัวข้อ การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด

คำถามการวิจัย

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราดเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด (ตามกรอบแนวคิดของเพนเดอร์ 6 ด้าน)

เรื่องที่ 2

หัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัวไทย

คำถาม

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัวไทยเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัวไทย