วันนี้ขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ  "ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่  11.4  จังหวัดชุมพร"  มีสถานที่ตั้งบริเวณถนนเพชรเกษม  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร   ใกล้กับสำกงานเกษตรจังหวัดชุมพร  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย  ไข้เลือดออก  และเท้าช้าง   สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่  11.4  จังหวัดชุมพร  เรียกอีกชื่อว่า  "ศตม.11.4  ชุมพร"  มีหน่วยงานภายในสังกัดเดียวกันดังนี้ 1.  หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่  11.4.1  อ.ท่งตะโก  2.  หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่  11.4.2 อ.ท่าแซะ  3. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่  11.4.3 อ.เมือง  4.  หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.4.4 อ.เมือง  5. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่  11.4.5  อ.พะโต๊ะ  6. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.4.6  ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ 

           จากการประชุมเรื่อง  KM  เมื่อวันที่  27 - 28  มิถุนายน 2548 และ วันที่  7  กรกฎาคม  2548  ศตม.11.4  ชุมพร  ได้กำหนด  KV  (Knowledge  Vison)  "เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ถ่ายทอดเทคโนโลยี   มีมาตรฐานการรักษา   ป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย   ให้ประชาชนมีสุขภาพดี"   อยากให้ทุกคนเข้ามาอ่าน