ข้อเสนอแนะจาก ป.ศธ., รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ท่านที่ปรึกษาฯ และคณะต่อการทำงานของสถาบันฯ

   วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (ท่านรองฯจรวยพร  ธรณินทร์) ท่านที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ  (ดร.พจนา  ว่องตระกูล)  ท่านที่ปรึกษาสำนังาน  ก.พ. (ท่านสมโภชน์  นพคุณ)  และคณะผู้บริหารจากสำนักงานปลัดกระทรวงฯ อีกหลายๆท่าน  ได้กรุณามาเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปี  2548  ผมขอขอบคุณพี่ๆน้องๆ ชาวสถาบันฯ ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันให้การต้อนรับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็น  Project  Director  แต่ละโครงการที่ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินการ  ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง หลักจากเสร็จสิ้นการประชุม  ผมสังเกตเห็นใบหน้าของทุกๆ ท่านเต็มไปด้วยรอยย้มแสดงถึงความโล่งใจความมั่นใจและความพึงพอใจ  ต่อข้อคิดเห็นรวมทั้งกำลังใจที่ได้รับจากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     ความรู้สึกส่วนตัวของผม  มีความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะผู้บริหารระดับสูงให้ความอนุเคราะห์กับชาวสถาบันฯเป็นพิเศษ  ทั้งๆ ที่แต่ละท่านต่างก็มีภารกิจรัดตัว  ผมขอเชิญชวนชาวสถาบันฯทุกท่าน แสดงความขอบคุมต่อความเมตตาของท่านดังกล่าวที่มีต่อสถาบันฯ  โดยการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้สมกับที่ท่านมีความคาดหวังที่จะให้สถาบันฯ  เป็นหน่วยงานหลักในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     วันที่  (17  กุมภาพันธ์  2548)  คณะทำงาน  HR  Scorecard  ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน  ก.พ.  2  ท่าน  ได้แก่  ดร.รัชนีวรรณ  วนิชย์ถนอม  และดร.สุรพงษ์ มาลี  มาเป็นวิทยากรบรรยาย  ผมเองได้เข้าฟังการบรรยายโดยตลอด  และรู้สึกว่าโชคดีมากที่มีโอกาสได้เรียนรู้จากวิทยากรที่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง  ในสัปดาห์หน้าคณะทำงาน   HR Scorecard ก็จะไปสัมมนากันต่อที่จังหวัดนครนายก  เพื่อลงมือปฏิบัติจริง  โดยเริ่มจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารสมรรถนะทรัพยากรบุคคล  ผมเองจะขอเข้าร่วมในวันแรกและวันสุดท้ายและจะให้การสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่

     สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคณะทำงานด้านภูมิทัศน์ของสถาบันฯ ที่ได้เสียสละในการทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนจนทำให้สถาบันฯของเรามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  เป็นที่ชื่นชมของทุกๆ คนที่ได้มาใช้บริการของสถาบันฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)