km ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาฯ


km ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาฯ

การจัดการ KM ในหน่วยงาน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดชุมพร ได้ประชุมหารือ

เรื่องการจัดการความรู้ของสำนักงาน(KM)

เนื่องจากศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดชุมพร มีบุคลากรน้อย เป็นข้าราชการ 4 คน ลูกจ้าง 3 คน รวมเป็น 7 คน การแบ่งเป็นกลุ่มงาน หรือเป็นฝ่ายคงทำไม่ได้เพราะบุคลากรไม่เพียงพอ ได้แต่มอบหมายเป็นเรื่อง ๆ เป็นครั้งคราว โดยแบ่งและหน้าที่ ดังนี้

1.นายสิทธิโชค เล็งไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นที่ปรึกษา

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอแนะให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2.นายสนธิ แก้วศรีงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน

มีหน้าที่ เป็นประธานระหว่างวันที่ 1-15 ของเดือน จัดวางแผน วิเคราะห์ และเรียกประชุมเพื่อสรุปความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

3.นายอำนวย มารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน

มีหน้าที่ เป็นประธานระหว่างวันที่ 16-31 ของเดือน จัดวางแผน วิเคราะห์ และเรียกประชุมเพื่อสรุปความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

4.นายจรัส สิงหะกุลพิทักษ์ ช่างศิลป์ 6 เป็นกรรมการ

มีหน้าที่ เสนอความคิดเห็น จัดทำข้อมูล และตรวจทานข้อต่าง ๆ ลงในเว็บบล็อก

5.นายสมพร ปั้นทองคำ ลูกจ้าง เป็นกรรมการ

มีหน้าที่ เสนอความคิดเห็นและจัดทำข้อมูล

6.นางสาววาสนา นิลเนาวรัตน์ ลูกจ้าง เป็นกรรมการ

มีหน้าที่ เสนอความคิดเห็นและจัดทำข้อมูล

7.นางสาวสายใจ ชูจันทร์ ลูกจ้าง เป็นกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ เสนอความคิดเห็น รวบรวมแล้วจัดพิมพ์ในเว็บบล็อก

จากการระดมความคิดเห็นของหน่วยงานจะเห็นได้ว่า สมรรถนะหลักของหน่วยงาน จะเป็น

1.เป็นศูนย์กลางประสานงานและรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

2.จัดการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน

ด้วยความคิดดังกล่าว จึงออกเป็นวิสัยทัศ (KV) หน่วยงาน

เป็นศูนย์กลางประสานงาน รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว กีฬา และส่งเสริม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาประชาชน”KV; เป็นศูนย์กลางประสานงานรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว กีฬา และส่งเสริม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน

สมรรถนะหลัก

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

1.ศูนย์กลางประสานงานข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬา

มีเอกสารข้อมูลท่องเที่ยว และกีฬาของจังหวัดสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน

มีการจัดมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านท่องเที่ยว กีฬาและให้บริการ

มีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลา

มีการดำเนินการขยายเครือข่ายศูนย์ประสานงานข้อมูลเพิ่มขึ้น

มีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านท่องเที่ยว กีฬาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

2.ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชน

มีเอกสารคู่กฎกติกากีฬาชนิดต่างๆไว้บริการ

มีการวางแผนแนวทางการปฏิบัติการจัดส่งเสริมและแข่งขัน

มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬา

มีการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่นักเรียนนักศึกษาหรือประชาชน

มีการเชื่อมโยงการจัดการแข่งขันกีฬาทุกภาคส่วน

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 1035เขียนเมื่อ 11 กรกฎาคม 2005 07:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 05:26 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

กีฬาและการท่องเที่ยว เป็นการสร้างคน สร้างชาติื และรายได้

"ชาติใดไม่มีกีฬา ชาตินั้นจะอ่อนแอและล่มสลายในที่สุด"

"ชาติใดหารายได้ไม่เป็น ชาติจะเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนา"

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี