เรียน คุณพรสกล

           วันนี้ได้นำเรียนเรื่อง การจัดการความรู้ในองค์การให้ท่านสรรพากรพื้นที่ชุมพรทราบ ว่าจะต้องจัดตั้งทีมงานและแบ่งกลุ่มภารกิจ กำหนดวิสัยทัศน์ของการทำ KM กำหนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะย่อยอย่างไรในเบื้องต้น ปรากฏว่า ท่านสรรพากรพื้นที่ให้ไปเขียนแผนปฏิบัติการมาเลยค่ะ อาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะคะ