นโยบายของ ป.ศธ. ในการพัฒนาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

"สถาบันฯ และ ก.พ.ร.กระทรวงฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานจัดและผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ"

     ขณะนี้มีผู้มาใช้บริการอาคารสถานที่ของสถาบันฯ มากขึ้นเป็นลำดับ และทุกหน่วยงานที่มาต่างก็ชื่นชมในความสวยงามของการจัดภูมิทัศน์ของสถาบันฯ บ้างก็ถ่ายรูปตามจุดต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปทำในหน่วยงานของตน ก็ต้องขอขอบคุณข้าราชการลูกจ้างและคนงานทุก ๆ  ท่านที่ได้ร่วมกันดูแลเอาใจใส่ รวมทั้งบริเวณหน้าบ้านของข้าราชการและลูกจ้างซึ่งพลักโฉมเปลี่ยนไปจากเดิม   วันนี้สถาบันฯ ได้จัดประชุมเรื่องการบริหารจัดการความรู้  (Knowledge Management) ร่วมกับ ก.พ.ร. ของกระทรวงฯ  นำโดยท่านผู้อำนวยการบุญจันทร์  บัวหุ่ง  และคณะ  ซึ่งเป็นนโยบายของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สถาบันฯ และ ก.พ.ร. กระทรวงฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยจัดและผลักดัน  ให้เกิดการจัดการความรู้ใน สป. สถาบันฯ ได้แต่งตั้งให้ อ.วันทนา  เมืองจันทร์  เป็น  P.D. ในโครงการนี้ซึ่งอาจารย์ ได้กรุณาเขียนแนวทางการจัดการความรู้สึกตัวสถาบันฯ เองผมได้มอบให้อาจารย์นิธิธัช   กิตติวิสาร  นำลง  website  ของสถาบันฯ   เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้การผู้ที่สนใจ

        ผมขอเรียนข่าวดีให้ชาวสถาบันฯ  ได้ทราบว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2548 ได้รับความเห็นชอบจากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว  ผมได้เชิญให้หัวหน้าผู้บริหารโครงการเข้าประชุมเพื่อมอบหมายโครงการให้ดำเนินการได้ทันที  นอกจากนี้สถาบันฯ   ยังมีงบประมาณเหลืออีกประมาณห้าล้านบาท สำหรับการจดัทำโครงการตามนโยบายของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

        ผมรู้สึกประทับใจมากที่เห็นชาวสถาบันฯ  ได้ตั้งหน้าตั้งตาเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการจำนวนถึง 21 เล่ม ซึ่งผมได้ดูทุกหัวข้อแล้วล้วนแต่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น  ผมได้ขอความกรุณาให้ อ.วันทนา ไปทาบทามท่านที่มีความประสงค์จะช่วยเป็น Editor ซึ่งคาดว่าเราน่าจะส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์ได้อย่างช้าภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ซึ่งในไม่ช้านี้สถาบันฯ ของเราจะมีเอกสารทางวิชาการที่มีคุณค่าออกเผยแพร่ อันเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่แสดงว่ามีการจัดการความรู้ในองค์กรของเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)