การรวบรวมความรู้และประสบการณ์ (Tacit Knowledge)

     ขณะนี้สถาบันฯของเรากำลังคึกคักไปด้วยเยาวชนจำนวน  ๓๕๐  คน  จากสภาเยาวชนแห่งชาติพร้อมด้วยครูพี่เลี้ยง  ๑๗๕  คน  มาทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ  และเยาวชนทั้งหมดจะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันเด็ก  (๘  มกราคม  ๒๕๔๘)  ที่จะถึงนี้  สถาบันฯ ของเคราถือว่าได้รับเกียรติในการมีส่วนร่าวมในการเตรียมการจัดกิจกรรมในวันเด็ก  โดยให้เยาวชนและพี่เลี้ยงทั้งหมดเกือบ   ๖๐๐  คน เข้าพักและใช้ห้องประชุมในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

     ผมขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆท่านที่ได้เสียสละเวลาให้บริการแก่เยาวชนอย่างเต็มที่  เริ่มตั้งแต่ฝ่ายต้อนรับ  ฝ่ายห้องพัก  อาหาร-เครื่องดื่ม  และท่านอ.อนุกูล  เยี่ยงพฤกษาวัลย์  ที่ได้กรุณาเป็นวิทยากรบรรยายการสร้างภาวะผู้นำให้กับครูพี่เลี้ยง

     จุลสารฯ ฉบับนี้  เป็นฉบับแรกของศักราชใหม่  ๒๕๔๘  ขอขอบคุณ อ.ณัฏฐ์สิตา  และคณะที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจในการจัดทำด้วยความรับผิดชอบ  และขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมของสถาบันฯ

     เมื่อวานนี้  (๕ ม.ค. ๔๘)  ผมได้ประชุมข้าราชการสถาบันฯและได้มอบหมายงานที่ท้าทายอย่างย่ง  คือให้มีการจัดตั้งทีมงานในการเขียนเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ทีมละ ๔ - ๕ คน โดยมีกำหนดให้ส่งต้นฉบับประมาณ  ๒๐๐  หน้า  ในวันที่  ๔  กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันแห่งความรักและผมปลื้มใจมากที่เห็นทุกท่านเต็มอกเต็มใจที่จะดำเนินการ  ผมมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมจากประสบการณืในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่แต่ละท่านมีมาอย่างยาวนาน  ไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่ท่านจะรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่มีอยูในตัวท่าน  (Tacit  Knowledge)  ผนวกกับความรู้จากเอกสาร  ตำรา  การวิจัย  หรือจาก  website  ต่างๆ  (Explicit  Knowledge) มาบูรณาการทำให้เกิดเอกสารทางวิชาการที่มีคุณค่า  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างทันที  โดยสถาบันฯ จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำต้นฉบับ  และพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่  หรือจำหน่ายให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจ 

     ในวันที่  ๑๗  มกราคม  นี้  ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สถาบันฯ  จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันฯเป็นครั้งที่  ๒  เพื่อนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ซึ่งผมได้ตั้งคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้  และการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร

     ผมขอขอบคุณหลายๆท่าน  ที่คอยซักถามด้วยความห่วงใย  รวมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน  ผมขอเรียนดังนี้ครับ  สิ่งที่ผมเตือนตัวเองอยู่ตลอดก็คือ  "เราสูญเสียอะไรเสียไปเถอะแต่อย่าสูญเสียกำลังใจ"  เมื่อผมอาสามาทำหน้าที่นี้แล้ว  ไม่มีอะไรที่บั่นทอนกำลังใจผมได้  ยิ่งได้รับแรงใจจากหลายๆท่านแล้ว  ทำให้ผมรู้สึกมีพลัง  มีความฮึกเหิมที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

     สถาบันฯของเรานับว่าโชคดีมากที่มีผู้บังคับบัญชาที่ให้การสนับสนุน  คอยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน  รวมทั้งมีคณะที่ปรึกษาที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์  ได้กรุณาเสียสละเวลามาประชุมให้คำแนะนำ

     พี่ๆน้องๆชาวสถาบันฯ  ที่เคารพรักทุกท่านครับอนาคตของชาติ  เยาวชนนับล้าน  ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติอยูในมือของเรา  เรากำลังทำหน้าที่ที่อย่างยิ่ง  โชคดีปีใหม่ ๒๕๔๘  ทุกท่านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)