จากการที่ผมได้ไปร่วมรับฟังการนำเสนอการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะของทีมงาน H.R.Scorecard นำโดย อาจารย์ชัชรินทร์  ชวนวัน และคณะ ผมได้นำเสนอกระบวนการ K.M. โดยผมทำหน้าที่เป็นคุณ "อำนวย" อาจารย์ชัชรินทร์ เป็น "คุณลิขิต" และมีการกำหนดส่วนที่เป็นหัวปลาอยู่ 3 - 4 ประเด็น จากการสังเกตุสมาชิกทุกคนรู้สึกตื่นตัว  สนุกสนานและมีอารมณ์ร่วมในการนำเสนอซึ่งเรียกว่า   "dialogue"  หลังจากนั้นอาจารย์ชัชรินทร์ "คุณลิขิต" ก็ได้คัดเลือกแก่นความรู้ เก็บไว้ในส่วนหางปลาหรือขุมคลังความรู้  (Knowledge  Asset) ผมได้พูดในที่ประชุมข้าราชการสถาบันฯ ว่าต่อไปนี้ทุกโครงการของสถาบันฯ จะต้องนำกระบวนการของ K.M. เข้าไปใช้ในลักษณะที่เป็นขนมเปียกปูน ตามศัพท์ของ  น.พ.วิจารณ์  พานิช  เพื่อเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ