11 Inside Projects : เจาะลึกความเป็นมาและการดำเนินงานโครงการของสถาบันฯ

ในนามของข้าราชการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการทุกท่านที่ได้คัดเลือกให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการฯ นับว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันฯ มาเป็นเวลา 25 ปี และขอขอบคุณเพื่อน พี่ และน้อง ๆ  ชาวสถาบันฯ ทุก ๆ  คนที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจ ผมขอให้คำมั่นสัญยาว่าจะทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดสมกับที่ได้รับความไว้วางใจ

ผมได้นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการซึ่งเปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาหรือสัญญาใจ  และผมมีความมั่นใจเกินร้อยที่จะร่วมมือกับชาวสถาบันฯ ทุกท่านพัฒนาสถาบันให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ให้ไว้  โดยเฉพาะอย่างย่งผมมีความมุ่งมั่นและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้สถาบันฯ เป็นตัวอย่างทางการบริหารในทุก ๆ ด้าน ให้ทุกคนภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ผมโชคดีที่มีโอกาสปฏิบัติงานที่สถาบันฯ มาตั้งแต่ช่วงแรก ๆ จึงมั่นใจว่าบุคลากรของสถาบันฯ มีความรู้ ความสามารถและพร้อมที่จะทุ่มสุดตัวเพื่องาน ขอแต่เพียงให้มีผู้นำที่ดี เข้าใจธรรมชาติของงาน ธรรมชาติของแต่ละคน และส่งเสริมให้ทุกคนได้มีโอกาส แสดงศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่  ผมขอให้คำมั่นสัญญาอีกครั้งว่า จะทำให้ท่านมีความสุข มีพลัง  และพร้อมที่จะเดินเคียงข้างท่านไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราฝันร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)