การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสถาบันพัฒนาผู้บริหรการศึกษา ให้เป็น SDU (Service Delivery Unit)

องค์กรที่มีประสิทธิภาพจะต้องไว (Sensitive) ต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและสิ่งแวดล้อม

ก่อนอื่นในนามของข้าราชการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อโศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไทยในจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่  สตูล  และระนอง  เนื่องจากอิทธิฤทธิ์ของคลื่นใต้น้ำซึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา  ประเทศอินโดนีเซีย เป็นภัยพิบัติที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน  และเกิดขึ้นขณะที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพราะเป็นช่วง High  Season นับเป็นภัยจากแผ่นดินไหวที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายประเทศที่มีแผ่นดินติดกับมหาสมุทรอินเดีย

     เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (24 ธันวาคม  2547)  ผมและคณะชาวสถาบันฯ ส่วนหนึ่งได้เข้าพบท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะหลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่งในการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของสถาบันจากหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมโดยตรง (Operation  Unit)  มาเป็นหน่วยงานที่ทำงานเชิงกลยุทธ์  โดยเป็นผู้ทำการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนองค์กรเครือข่ายให้ดำเนินการพัฒนา สร้างฐานข้อมูลการพัฒนา รวมทั้งการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา สรุปแล้ว หน้าที่หลักคือการสร้างและพัฒนาระบบ  โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา

     ผมเรียนให้ท่านทราบเมื่อคราวที่แล้วว่า องค์การที่มีประสิทธิภาพจะต้องไว  (Sensitive)  ต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หน้าที่ของชาวสถาบันฯ  ทุกคนจะต้องปรับบทบาทหน้าที่ของตนดังที่ปลัดกรุณาเปรียบเทียบให้เห็นว่า "ต้องทำตัวเป็นนก  อย่าทำตัวเป็นหนอน" 

       ผมมั่นใจว่าจากประสบการณ์ในการทำงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของท่านทั้งหลาย   เราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองให้ทำหน้าที่ตามบทบาทใหม่ ได้โดยไม่ยาก  เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของเราก็อาศัยวิธีการวิจัยและพัฒนามาโดยตลอดแต่คราวนี้เราทำหน้าที่  R&D  เพื่อสร้างและพัฒนาระบบแต่ขณะเดียวกันบทบาทหน้าที่ในการให้บิรการการฝึกอบรม เช่น ให้บริการอาคาร สถานที่ ห้องประชุม  เราจะปรับเปลี่ยน โครงสร้างให้เป็น SDU  (Service  Delivery  Unit)  พี่ ๆ น้อง ๆ  ชาวสถาบันฯ ทุกท่านครับ มีปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า โลกของเราเต็มไปด้วย "Oportunities"  โลกของเรามีสิ่งที่ดีกว่าเราให้เราทำมากมาย ขอแต่เพียงอย่าติดยึดในส่งที่เราทำอยู่เดิมจนคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว โลกในศตวรรษที่  21  เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง จงยิ้มรับกับมัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)