KM การจัดการความรู้ สสพ.พท.ชพ

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อร่วมกันประหยัด เด่นชัดข่าวสาร เน้นการบริการและเป็น นำคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ขั้นตอนการปฏิบัติของการจัดการความรู้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
คณะทำงานการจัดการความรู้ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

 

1.  นายสุภาพ  เทวฤทธิ์                เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต 7               ประธาน
2.  นายอุทัย  ภูณะพงศ์                เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7       เลขานุการ
3.  นางวงเดือน  กุลวรางกูร           เจ้าพนักงานสรรพสามิต 5               คณะทำงาน
4.  นางอำนวย  อุดมศิลป์              เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5                      คณะทำงาน

 

วิสัยทัศน์กรมสรรพสามิต   สรรพสามิต  เพื่อสังคม  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน
กลุ่มการจัดการความรู้  ( KM ) ตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์

 

กลุ่มภารกิจด้านการจัดเก็บภาษี
1.  นายอุทัย  ภูณะพงศ์                เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7       ประธาน
2.  นางชวาลา  สุขประเสริฐ           เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 6        เลขานุการ
3.  นางจรรยา  อามานนท์             เจ้าพนักงานสรรพสามิต 5                  ผู้ช่วยเลขานุการ
4.  นายชูสิน  ขวัญสังข์                 เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7        สมาชิก
5.  นายสุธรรม  ใยยอง                 เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7        สมาชิก
6.  นายสุนัน  หยูคง                     เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 6        สมาชิก
7.  นายบุญส่ง  สุขประเสริฐ           เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 6        สมาชิก
8.  นายสมศักดิ์  ทองโสม              เจ้าพนักงานสรรพสามิต 5                  สมาชิก
9.  น.ส.ปัญญ์ชลี  ยืนยั่ง               เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2                      สมาชิก

 

วิสัยทัศน์ของกลุ่ม   (Knowledge Vision)
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  รักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมใจประหยัดพลังงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มภารกิจด้านการปราบปราม
1.  นายสุภาพ  เทวฤทธิ์                เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7       ประธาน
2.  นางวงเดือน  กุลวรางกูร           เจ้าพนักงานสรรพสามิต 5                  เลขานุการ
3.  นายเจษฎาภรณ์  พลยมมา        เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต 6              ผู้ช่วยเลขานุการ
4.  นายอุดร  แก้วสังข์                  เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต 6               สมาชิก
5.  นายจารุพงษ์  พรมหจรรย์         เจ้าพนักงานสรรพสามิต 6                   สมาชิก
6.  นายสุวิทย์  ปานช่วย                นายตรวจสรรพสามิต 5                      สมาชิก
7.  นายมนัส  จินต์สวัสดิ์               นายตรวจสรรพสามิต 5                      สมาชิก
8.  ส.ต.ท.ทวีป  เหมะ                  นายตรวจสรรพสามิต 5                     สมาชิก

 

วิสัยทัศน์ของกลุ่ม   (Knowledge Vision)
เพื่อความเป็นธรรม  พัฒนาสังคม  ปลอดอบายมุข

 

กลุ่มภารกิจด้านการอำนวยการ
1.  นายอภิศาล  เพชรชู                เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7       ประธาน
2.  นางยมนา  ภิญโญ                  เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7        เลขานุการ
3.  นางอำนวย  อุดมศิลป์              เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5                    ผู้ช่วยเลขานุการ
4.  นายวิชาญ  แสงอรุณ               เจ้าพนักงานสรรพสามิต 5                   สมาชิก
5.  นายสุวิทย์  หนูรัตน์                 เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5               สมาชิก
6.  นางอารมย์  สุวรรณพัฒน์         เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5                สมาชิก

 

วิสัยทัศน์ของกลุ่ม   (Knowledge Vision)
ข่าวสารเด่นชัด  ประหยัดพลังงาน  บริการรวดเร็ว

 

วิสัยทัศน์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

เพื่อร่วมกันประหยัด  เด่นชัดข่าวสาร  เน้นบริการและเป็นธรรม  นำคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

KV: “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  รักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมใจประหยัดพลังงาน

 

สมรรถนะหลัก 
   (ปัจจัย/องค์ประกอบ)
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
1. ความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
    สินค้าและบริการที่จัดเก็บภาษี
สามารถอธิบายลักษณะ ชนิด ประเภทของสินค้าและบริการ   ที่มีการจัดเก็บภาษี
สามารถอธิบายลักษณะธุรกิจของสินค้าและบริการ เช่น โครงสร้าง ต้นทุน  การผลิต และการจำหน่าย
สามารถอธิบายกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่รับผิดชอบได้
2. การบริการการจัดเก็บภาษีด้วย
    ความเป็นธรรมและเสมอภาค
ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ
มีอัตราภาษีในการจัดเก็บที่แน่นอน
เต็มใจที่จะให้บริการ ช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการ
3. การคุ้มครองผู้บริโภค
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค
ควบคุม ตรวจสอบ ร้านค้า โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ
เก็บตัวอย่างสินค้า เพื่อตรวจวิเคราะห์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

KV: “เพื่อความเป็นธรรม  พัฒนาสังคม  ปลอดอบายมุข

 

สมรรถนะหลัก 
   (ปัจจัย/องค์ประกอบ)
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
1. การทำงานเป็นทีม
สร้างภาวะผู้นำที่ดี
มีการสื่อสารที่ดี  มีระบบ
มีการมอบหน้าที่ที่ชัดเจน
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
    สุจริตและมีคุณธรรม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
สร้างความศรัทธาและเชื่อถือให้แก่ประชาชน
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค
3. พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
เพิ่มพูนความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษา ทบทวน ระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
เข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KV: “ข่าวสารเด่นชัด  ประหยัดพลังงาน  บริการรวดเร็ว

 

สมรรถนะหลัก 
   (ปัจจัย/องค์ประกอบ)
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
1. สร้างจิตสำนึกในหน่วยงาน
สร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการประหยัดพลังงาน
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมสนับสนุนในการ มีส่วนร่วม
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ให้บริการด้วยความเต็มใจ
ลดขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ
ใช้สื่อในการบริการหลายรูปแบบ
3. เทคนิคการนำเสนอข่าวสาร
นำเสนอภารกิจและความรับผิดชอบผ่านทางเว็บไซด์
http://chumphon.excise.go.th
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางรายการวิทยุ สวท.ชุมพร ระบบ FM คลื่นความถี่ 100 เม็กกะเฮิรต์  รายการ รอบรู้เรื่องสรรพสามิต
สามารถอธิบายข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

 


 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน excisechumphonความเห็น (0)