ข้อคิดทางการบริหารจากมุมมองของผู้อำนวยการสถาบันฯ

วันที่ 17 มกราคม 2548 ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการให้สถาบันฯ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ (ปี 2549 - 2552) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2548 ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของสถาบันฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานตามบทบาท และภารกิจใหม่ แต่ในภาพรวมแล้วที่ประชุมเห็นชอบให้สถาบันฯ ดำเนินการโครงการเร่งด่วน และเป็นโครงการที่จะต้องทำโดยทันที  หลังเลิกประชุมผมรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมาก เพราะได้รับกำลังใจจากท่านปลัดกระทรวง และท่านคณะกรรมการที่ปรึกษา ส่วนการแก้ไขปรับปรุงร่างแผนทั้ง 2 ฉบับนั้น ก็ล้วนแต่ทำให้สถาบันฯ ปฏิบัติภารกิจได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลังจากนี้แล้วผมก็จะสรุปโครงการเร่งด่วนพร้อมกับงบประมาณของแต่ละโครงการ เพื่อนำเสนอให้ท่านปลัดกระทรวง และคณะกรรมการทุกท่านให้ความเห็นชอบจากนั้นแล้ว  สถาบันฯ  ก็คงสามารถเริ่มดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้

        ท่านรองปลัดกระทรวง  (รองฯ จรวยพร  ธรณินทร์) ได้เสนอแนะให้เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ที่ 4 (เดิมมี 3 ยุทธศาสตร์)  คือยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  (Brand)  และการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งสถาบันฯ ก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วในบางประเด็น  เช่น การสร้างพลังในองค์กร การสร้างแรงจูงใจ  การประชาสัมพันธ์ใน Internet  จดหมายข่าว จุลสาร และหนังสือพิมพ์

       ส่วนประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อยุติก็คือ   การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสถาบันฯ  ให้เป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษ หรือ SDU  (Service   Delivery  Unit)  ยังคงต้องนำเข้าไปหารือในการประชุมคราวต่อไป  สัปดาห์นี้มีข้าราชการหลายท่านได้ขออนุญาตไปศึกษา ค้นคว้าเอกสาร เพื่อผลิตตำราทางวิชาการ ซึ่งผมมีนโยบายสนับสนุนอยุ่งเต็มที่ เพราะทุกท่านมีประสบการณ์มากมายทั้งในแง่ของการเป็นวิทยากรบรรยาย  นักพัฒนาหลักสูตร และผู้บริหารโครงการฝึกอบรม ในไม่ช้าเราจะมีตำราทางวิชาการที่เน้นการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้จริง จำนวน 15 เล่ม  (ความหนาเล่มละ  200 หน้า)  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่วัดที่สำคัญตัวหนึ่งที่แสดงว่าสถาบันฯ มีการจัดการความรู้  (Knowledge  Management) ภายในองค์กร

      ผมรู้สึกประทับใจยิ่ง ที่เห็นข้าราชการที่อาศัยบ้านพักของสถาบันฯ ได้ช่วยกันจัดทำสวนหย่อมหน้าบ้าน ทราบว่าบางท่านได้ลงทุนจัดการตกแต่งใช้เงินเป็นเรือนหมื่น สิ่งที่ได้ไม่ใช่เฉพาะหน้าบ้านของเราน่ามองมากขึ้น แต่ความรู้สึกรักผูกพัน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความเสียสละ  และให้ความร่วมมือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เป็นผลพลอยได้ของโครงการ ผมเชื่อว่าบางท่านที่ยังไม่ได้ลงมือปรับปรุงหน้าบ้านของตัวเอง คงจะต้องลงมือทำตามในไม่ช้านี้ อย่างแน่นอน

      วันนี้เป็นวันครบรอบ 2 เดือนพอดี  ของการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ  ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ  ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมทุกอย่างดียิ่ง  ถึงแม้ว่าภารกิจของสถาบันฯ ขณะนี้ค่อนข้างสาหัสสากรรจ์  แต่ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงฟังฝ่าไปได้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)