เมื่อวานมีการจัดกิจกรรมสัมมนา QA และ KM ในคณะสหเวชศาสตร์ โดยเริ่มงานด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ไม่มีคำกล่าวรายงาน และคำกล่าวเปิดงาน ผมไปทำหน้าที่พิธีกรแบบไม่รับเชิญ ใช้วิธีการพูดคุยแบบเป็นกันเอง เริ่มบรรยาย QA ส่วนที่เป็นมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ของสมศ. รอบ 2 โดย ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ได้บรรยายเสริมเกี่ยวกับ QA หลังจากนั้นพักรับประทานอาหารว่าง และต่อด้วยการบรรยาย KM โดยท่านคณบดี เริ่มจากภาคปฏิบัติ โดยการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม ท่านคณบดีกำหนดหัวปลา (KV) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมให้คณะสหเวชศาสตร์เป็นคณะที่มีคุณภาพ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งในกลุ่มมีตัวละครครบ คือ คุณอำนวย คุณกิจ และคุณลิขิต ใช้เครื่องมือ Storytelling โดยให้ทุกคนเล่าเรื่องในสิ่งที่ตนเองภาคภูมิใจและมีส่วนช่วยทำให้คณะสหเวชศาสตร์เป็นคณะที่มีคุณภาพ มีประเด็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจ ขอเก็บมาเล่าโดยย่อ

  • มีความภาคภูมิใจที่ทำงานอยู่ในคณะสหเวชศาสตร์
  • มีความรักและความภูมิใจในงานที่ตนเองทำ
  • งานบริการวิชาการสู่สังคม ทำให้คณะฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก
  • บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจในการดำเนินงานของคณะ
  • เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ริเริ่มและทำในสิ่งใหม่
  • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นคณะต้น ๆ ที่รู้เรื่องใหม่ ๆ ก่อน
  • หาแหล่งความร่วมมือจากภายนอกได้ดี
  • แข็งแรงเร็วมาก เพิ่งเกิดแต่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว
  • งานประชุมวิชาการ สร้างความภูมิใจ ให้เป็นที่รู้จัก

     ในระหว่างที่ตัวแทนแต่ละกลุ่มได้ออกมาพูด ท่านคณบดีก็ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิตไปด้วย และท่านรับไปทำหน้าที่สกัดเพื่อสร้างแก่นความรู้ การบรรยายเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง KM ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเศษ ยอมรับว่าอาจารย์เป็นมืออาชีพจริง ๆ ที่เก็บรายละเอียดในเรื่อง KM ให้ทุกคนได้เข้าใจโดยใช้เวลาไม่มาก เริ่มจากการปฏิบัติจริงและทำไปสู่ภาคทฤษฎีครับ

 

  ท่านคณบดี (รศ.มาลินี) บรรยายเรื่อง KM

  ดร.ศิริลักษณ์ บรรยาย เรื่อง QA

  แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อ ลปรร.

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ