AAR_IQA 2547

 ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ระหว่าง( Learning During )ที่ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการได้รับการประเมินการประกันคุณภาพจากผู้ประเมินคุณภาพภายใน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ภาพบรรยากาศ การเรียนรู้หลังการรับข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ( Learning After ) โดยทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ทบทวน "ประเด็นจากองค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายใน และ เตรียมการเพื่อไปวางแผนพัฒนาเพื่อปรับแผนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๔๘ และ การปรับแผนดำเนินการประจำปี ๒๕๔๙ วางแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๐"

"ทบทวนชีวิต"(L.A ที่ ม.ข) "พิชิตเป้าหมาย"(Passion Plan 49-50 เมืองมุก)

JJ